Now showing items 1-4 of 4

  • Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция 

   Ангелова, Поля; Иванов, Любомир; Петков, Пламен; Славева, Красимира (АИ "Ценов", 2011)
   Настоящото изследване е с теоретико-приложен характер. Теоретичните аспекти обхващат доизясняване на идеите и концепциите за външната търговия като фактор за развитието на националната икономика. Извършва се анализ на ...
  • ВЪНШНОТЪРГОВСКА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

   Тодоров, Тодор; Todorov, Todor (АИ "Ценов", 2015)
   Стратегическото географско разположение на България е решаваща предпоставка за участие в протичащите в световен мащаб политически, икономически, социални и културни процеси. Една от формите за интегриране на страните в ...
  • СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ В ИЗНОСА И ВНОСА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1992-2009 Г. 

   Славева, Красимира (АИ "Ценов", 2010)
   В икономиката на България след 1989 г. се извършват редица трансформации, пораждащи значителни икономически реформи. Промяната в организацията на икономическите процеси, отварянето на страната към света и възможността за ...
  • СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪНШНИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ 

   Захариева, Галина; Йорданов, Николай; Андреев, Николай; Костов, Димитър; Zaharieva, Galina; Yordanov, Nikolay; Andreev, Nikolay; Kostov, Dimitar (АИ "Ценов", 2013)
   Европейският съюз като територия за свободно движение на "хора, стоки и капитали” дава възможност на България и Румъния да подобрят своя достъп до пазари и да повишат атрактивността си за чуждестранни преки и портфейлни ...