Now showing items 1-1 of 1

    • ПРИХВАЩАНЕТО КАТО СПОСОБ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

      Димитров, Пенко; Dimitrov, Penko (АИ "Ценов", 2016)
      Широко разпространеният паричен характер на финансовите вземания и задължения дава възможност правният институт на прихващането да се използва и във финансовото право. Разглежда се влиянието на спецификата на регулираните ...