Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса (сборник с научни изследвания на докторанти и млади учени на СА "Д. А. Ценов" - Свищов, издаден по проект BG051PO001-3.3.04-0025 "Надграждане на научния потенциал на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за емпирични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението", финансиран от Европейския социален фонд и Република България.)

Recent Submissions