Show simple item record

dc.contributor.authorМомчев, Симеон
dc.date.accessioned2016-05-17T13:22:04Z
dc.date.available2016-05-17T13:22:04Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1361
dc.description.abstractВ условията на глобализация, международното разделение на труда и въвличането на широк кръг национални икономики в системата на световните стопански връзки в сферата на производството,търговията и финансите все повече редица млади и малки държави се възползват от географското си положение, с цел привличане на чуждестранни инвестиции и бизнес активност под различна форма. Понятия като „аутсорсинг” и „офшорност” придобиват все по-голяма популярност както в средствата за масова информация, така и в специализираната литература. Същевременно се признава, че липсват ясни определения за тяхната същност, особено за „офшорността”, и много често те се използват неточно и некоректно в съдържателен аспект.Целта на настоящата статия е, чрез изясняването на същността на понятията „офшорност” и „аутсорсинг” и открояването както на общите им страни, така и на принципните различия, да се обоснова ясна дефиниция на термина „офшорност”.В първата част е разгледана същността на понятието „офшорност”. Във втората част е направена съпоставка между офшорността и аутсорсинга с цел ясното им отграничаване. Въз основа на направените разсъждения, се прави изводът, че съществува ясна граница между офшорността и аутсорсинга, а именно – става ли дума за използването на какъвто и да е материален или човешки ресурс, то тогава става дума за аутсорсинг, и обратно – когато се използват предимства, произтичащи от мястото на регистрация, но самият бизнес е „виртуален” за дадената територия и не се извършват конкретни материални дейности, свързани с производство или пласмент – то става дума за офшорностbg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;7
dc.subjectофшорbg_BG
dc.subjectаутсорсингbg_BG
dc.subjectданъчно убежищеbg_BG
dc.subjectданъчно планиранеbg_BG
dc.titleОФШОРНОСТ И АУТСОРСИНГ В МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕСbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record