Show simple item record

dc.contributor.authorЕрусалимов, Румен
dc.date.accessioned2016-05-18T10:29:17Z
dc.date.available2016-05-18T10:29:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1453
dc.description.abstractКалкулирането на застрахователната премия зависи от оценката, която застрахователите правят на риска, лихвата и разноските. Справедливото разпределение на общата за съвкупността загуба зависи от класификацията на застрахованите обекти според най- важните за съответната застраховка рискови признаци. На тази основа могат да се направят актюерските изчисления, които да отразят поеманите от застрахователите задължения, и тяхното разпределение върху застрахованата съвкупност, посредством калкулираните застрахователни премии. Възрастта и полът на застрахованите се приемат като основни рискови признаци, според които животозастрахователните дружества правят своята рискова класификация. На тази база те диференцират застрахователните вноски, което е предпоставка за справедливо разпределение на общото за съв- купността застрахователно плащане. Решение на Съда на Европейския съюз забрани рисковия признак „пол” да бъде отчитан при изграждането на застрахо- вателните тарифи. Това решение предизвика множество коментари относно неговата правилност и последствия. Затова в настоящата разработка се прави оценка на значимостта на рисковия признак „пол”, при изграждане на застрахователни тарифи в животозастраховането. Достигнатите изводи и заключения са онагледени с разработен пример по конкретна животозастраховка.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;2
dc.subjectзастрахованеbg_BG
dc.subjectрисков признакbg_BG
dc.subjectактюерски изчисленияbg_BG
dc.subjectзастрахователна премияbg_BG
dc.titleЗНАЧИМОСТТА НА РИСКОВИЯ ПРИЗНАК „ПОЛ” ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ТАРИФИ В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТОbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record