Show simple item record

dc.contributor.authorЧиприянова, Галина
dc.date.accessioned2016-05-18T10:40:00Z
dc.date.available2016-05-18T10:40:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1460
dc.description.abstractЗа разлика от българската, в световната счетоводна теория и практика счетоводството, бюджетирането и анализът съществуват като едно цяло. Ситуацията у нас през последните години наложи един нов поглед към бюджетирането в предприятията. Управляващите имат вече нужда от план за дейността на предприятието за предстоящия и бъдещите отчетни периоди и от възможност за обвързване на фирменото планиране с процеса за определяне степента на изпълнение на дейността. Счетоводният персонал изпита по-силна потребност от определяне на бюджетни показатели и от съпоставяне на фактическите показатели с бюджетните. Така у нас постепенно се заговори за „счетоводно бюджетиране“. С него се асоциира процеса на определяне на количествено и стойностно изражение на продажбите,производството, разходите, инвестициите в нетекущи материални и нематериални активи, текущите активи и пасиви, па- ричните постъпления и плащания и други. Крайният резултат или т. нар. продукт от процеса на бюджетиране намира израз на хартиен носител в документ с наименованието „бюджет“ (план).bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectсчетоводно бюджетиранеbg_BG
dc.subjectсчетоводен персоналbg_BG
dc.subjectоперативни бюджетиbg_BG
dc.subjectфинансови бюджетиbg_BG
dc.titleПРАКТИКОПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНОТО БЮДЖЕТИРАНЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record