Show simple item record

dc.contributor.authorКоралиев, Янко
dc.contributor.authorМидова, Петранка
dc.contributor.authorПетрова, Симеонка
dc.contributor.authorИлиева, Любка
dc.contributor.authorБалевски, Иво
dc.contributor.authorKoraliev, Yanko
dc.contributor.authorMidova, Petranka
dc.contributor.authorPetrova, Simeonka
dc.contributor.authorIlieva, Lyoubka
dc.contributor.authorBalevsky, Ivo
dc.date.accessioned2016-05-19T08:35:46Z
dc.date.available2016-05-19T08:35:46Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1620
dc.description.abstractСелският туризъм има значим принос за икономическия растеж на България. Той представлява една от най-добрите възможности за създаване на доходи и заетост в селските райони на страната, отличаващи се с различна степен на развитие. Икономическият напредък на туризма, обаче не може да се приема за даденост. Обект на настоящата разработка са предприятията, работещи в сектора на селския туризъм от регион „Средна Стара планина”, чиято иновационна активност се влияе от настъпващите динамични пазарни и продуктови изменения. Предмет на изследването са условията и факторите, детерминиращи иновационната дейност на откроените икономически субекти. Основната цел на настоящото изследване е да се разгледат и интерпретират базови теоретико-методологични постановки за същността на иновациите и в този контекст да се предложат показатели за оценка на иновационната активност на туристическите предприятия, които проверени в определена степен по емпиричен път, да подпомагат избора на подходящи мениджърски решения. Във връзка с това се извършва фрагментарно апробиране на предложените показатели за оценка на иновационната активност на икономическите субекти, работещи в проучвания сектор. Извеждат се по-важни обобщения на получените изследователски резултати. Динамиката на иновациите в областта на селския туризъм носи нови идеи, продукти и услуги на пазара. Обхващайки цялата туристическа стойностна верига, иновациите не означават само адаптиране към променящите се модели на туризма с помощта на нови маркетингови стратегии, но също така насърчаване на нови и иновативни услуги, продукти и процеси. Иновациите в селския туризъм трябва да се разглеждат като постоянен и динамичен процес. Днес, икономика на туризма позволява на доставчиците да се справят по-ефективно с нарастваща сложност и разнообразие на изискванията на потребителите.The rural tourism makes an important and increasing contribution to economic growth of Bulgaria. It also represents one of the best opportunities to create income and employment for rural areas in our country with various stages of development. The growth of tourism, however, cannot be taken for granted. The present paper deals with economic subjects, working in the sector of rural tourism in the region “Central Stara Planina”, which innovation activity is influenced by the occurring dynamic market and product changes. The paper studies the conditions and factors, determining the innovation activity of defined economic subjects. The main aim of this research is to view and interpret basic theoretical-methodological formulations of the essence of innovations and in this context to offer indices, assessing the innovation activity of tourism enterprises, which, checked empirically in a certain degree, can help the choice of suitable management solutions. Therefore the fragment approbation of this indices are assumed as suitable for assessing the innovation activity of the economic subjects working in the studied sector. Important conclusions are drawn from the received research results. Dynamics of innovation in the rural tourism brings new ideas, services and products to the marketplace. Encompassing the whole tourism value chain, innovation does not only mean adapting the tourism industry to the changing tourism patterns with new marketing strategies, but also fostering new and innovative services, products and processes. Innovation in tourism is to be seen as a permanent and dynamic process. Today, the economics of tourism allows suppliers to deal more effectively with the increasing complexity and diversity of consumer requirements.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries11;4
dc.titleПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ В СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.title.alternativeCHALLENGES IN THE INNOVATION ACTIVITY IN RURAL TOURISM IN BULGARIAbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record