Show simple item record

dc.contributor.authorВърбанов, Румен
dc.contributor.authorПопов, Веселин
dc.contributor.authorЦанов, Емил
dc.contributor.authorБожиков, Асен
dc.date.accessioned2016-05-19T10:40:20Z
dc.date.available2016-05-19T10:40:20Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0323-9470
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1638
dc.description.abstractВ първата част на студията се прави анализ на част от данните от проучване на състоянието и проблемите на ИТ инфраструктурата в българските малки и средни предприятия. На тази основа се очертават някои проблеми, свързани със състоянието и използването на ИКТ.Ос новната теза на авторите е, че в повечето случаи причини от субективен характер възпрепятстват модернизирането на ИТ нфраструктурата и използване на предимствата на Web технологиите и системите за управление на бизнеса в малките и средни предприятия. Направен е опит да се отговори на три ключови въпроса: В период на криза виждат ли собствениците на МСП информационните технологии като средство за по-висока ефективност; Има ли потенциал българският малък и среден бизнес, въпреки сложната икономическа обстановка да разпознае важната роля, която ИКТ и в частност бизнес софтуера могат да изиграят за оцеляването му, и ако да – то как може да бъде идентифициран и освободен този потенциал точно сега; Какво е отношението на собствениците на МСП към бизнес софтуера и в частност бизнес интелигентните системи (БИС). За да се отговори на горните въпроси се изследват няколко тясно свързани области в ИТ инфраструктурата на МСП: системи за управление на бизнеса, информационна инфраструктура, приложение на интернет технологии в бизнеса, електронна търговия и възможности за използване на софтуера като услуга от малките и средни предприятия. Във втората част на студията е очертана новата тенденция - из- ползване на компоненти за БИ с отворен код. Представена е рамка с функционалните възможности, присъщи на платформите за БИ. Изтък- нати са предимствата и недостатъците на компонентите за БИ с отворен код. Представени са архитектурните модели на компонентите за БИ, както следва: за извличане, трансформиране и зареждане на данни (Extract Transform Load, ETL); за склад от данни (Data Warehouse); за извличане на знания (Data Mining). Обяснена е архитектурата на компонентите за извършване на онлайн аналитични обработка (OnLine Analitical Processing, OLAP). В третата част се предлага подход за избор на софтуер с отворен код за изграждане на бизнес интелигентна система. Той се основава на експериментално тестване на най-популярните БИ компоненти от раз- личните видове, извършено при изпълнението на проект Д002-116/2008 „Методология за изграждане на разпределена бизнес интелигентна сис- тема за малки и средни предприятия”, финансиран от Министерство на образованието, младежта и науката. Оценяването е извършено по „Ме- тодология за оценка на софтуерни продукти за разпределена БИС”, раз- работена в рамките на посочения проект. Авторите използват пет групи показатели - общи, технологични, за ефективност, финансово-икономи- чески, за информационна сигурност. За всеки един от тестваните компо- ненти са направени съответните изводи и заключения. Part One of the study presents an analysis of some of the data collected through a research on the status of and the problems related to the IT infrastructure of the Bulgarian small and edium-sized enterprises. Thus some problems related to the condition and utilization of the ICT were outlined. The principal thesis of the authors is that in most cases the modernization of the IT infrastructure and the capitalization on the benefits provided by the Web technologies and management systems in the small and medium-sized enterprises are hindered by purely subjective causes. An attempt was made to find the answers to three key questions: Do the owners of SMEs consider the information technologies as means for better efficiency in the period of crisis; Do the Bulgarian SMEs have the potential, despite the complicated economic situation, to recognize the important role of the ICT, and particularly the software applications, for their survival, and if yes – how can they identify and take advantage of this potential in the current period; What is the attitude of the owners of SMEs to the business-related software and particularly to the business intelligence systems (BIS). To find the answers to these questions a research was conducted on the following closely related fields of the SMEs’ IT infrastructure: business management systems, informational infrastructure, implementation of the Internet technologies in business, e-commerce and possibilities for utilization of software services by the SMEs. The second part of the study outlines the new trend – the implementation of open-source BI components. A framework of the functional capacity characteristic of the BI platforms is presented. The authors point out the advantages and disadvantages of the open-sources BI components as well as their architectural models: for data Extraction, Transformation, and Loading (ETL); data storage (Data Warehouse); data mining (Data Mining). The architecture of the On-Line Analytical Processing (OLAP) is explained.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries114;1
dc.subjectбизнес интелигентни системиbg_BG
dc.subjectмалки и средни предприятияbg_BG
dc.subjectсофтуер с отворен кодbg_BG
dc.subjectbusiness intelligence systemsbg_BG
dc.subjectsmall and medium-sized enterprisesbg_BG
dc.subjectopen-source softwarebg_BG
dc.titleБИЗНЕС ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record