Show simple item record

dc.contributor.authorНиколова, Марина
dc.contributor.authorЛинкова, Маруся
dc.contributor.authorЛазарова, Елица
dc.contributor.authorNikolova, Marina
dc.contributor.authorLinkova, Marusia
dc.contributor.authorLazarova, Elitsa
dc.date.accessioned2016-05-19T10:41:54Z
dc.date.available2016-05-19T10:41:54Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1639
dc.description.abstractТуристическият продукт е условно наименование на комплекс от туристически услуги, предлагани под обща цена. Продуктът „селски туризъм” включва създаването на пакети от услуги, системи за резервации и мониторинг, насочени към определени целеви групи. Формирането и развитието на агротуристически пазар в България изисква обединяването на обектите, предлагащи селски туризъм в единна мрежа с марка, гарантираща качество на туристическите услуги. Това е възможно чрез въвеждането на единни стандарти на обслужване на туристи и налагането на система за категоризация на местата за посрещане на гости в планините и селата. Из- граждането на специфичен агротуристически продукт в България ще осигури: подобряване на икономическите и социалните условия в селските райони; разнообразяване на икономическите дейности в земеделието; осигуряване висок жизнен стандарт и подобряване уменията и знанията на работната сила; спиране обезлюдяването в необлагодетелстваните селски райони.The tourist product is basically a group of tourist services offered under same price. The product “rural tourism” includes the creation of packets of services, systems for reservations and monitoring, pointed to certain groups. The formation and development of the rural tourism market in Bulgaria requires the unification of objects offering rural tourism in united network of brands guaranteeing quality of the tourist services. This is possible by bringing in universal standards for servicing tourists and establishing of a system for categorization of the tourist places in mountains and villages. The creation of specific tourist product in Bulgaria will provide: improving of the economical and social conditions in village areas, diversity of the economical activities in the agricultural sector, providing higher life standard and improving the skills and knowledge of workers, limiting the abandonment of villages in the country caused by unemployment.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries11;7
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА АГРОТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.title.alternativePOSSIBILITIES FOR FORMATION OF AGRICULTURAL PRODUCT IN BULGARIAbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record