Show simple item record

dc.contributor.authorКръстевич, Тодор
dc.contributor.authorСмокова, Маруся
dc.date.accessioned2016-05-19T10:51:27Z
dc.date.available2016-05-19T10:51:27Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1642
dc.description.abstractАнализът на изборното поведение на потребителите на пазара е фундаментална тема в маркетинговите изследвания. За съжаление обаче, въпреки богатата палитра от инструменти за изучаване на потребителските предпочитания, в научната литература все още липсва зряла методология за анализ на изборни данни с лонгитюден произход. В настоящото изследване се представя и апробира адекватна методология за лонгитюден анализ на изразени индивидуални изборни данни и трекинг на структурата на потреби- телските предпочитания, реализирани чрез съчетаното приложение на инструменти за изучаване на дискретни изборни данни и класически иконометрични методи за панелен анализ.Choice behavior analysis of customers is a fundamental domain in marketing research. Unfortunately, regardless of the rich palette of methods for customer preferences analysis in the scientific literature, there is yet a lack of mature methodology for longitudinal analysis of discrete choice data. In this research we present and approbate an adequate methodology for longitudinal analysis of stated choice data and tracking in customer preferences structure, which is realized by combined application of methods for discrete choice analysis and methods for econometric analysis of panel data.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries11;8
dc.titleАНАЛИЗ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ С ИЗРАЗЕНИ ИЗБОРНИ МЕТОДИbg_BG
dc.title.alternativeCONSUMER PREFERENCES ANALYSIS USING STATED CHOICE METHODSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record