Show simple item record

dc.contributor.authorДимитров, Пенко
dc.date.accessioned2016-05-19T10:59:29Z
dc.date.available2016-05-19T10:59:29Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0323-9470
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1648
dc.description.abstractФинансовото право регулира поведението на субектите в обществото чрез механизма на възникване и погасяване на финансови правни отношения (финансови правоотношения).Един от основните видове финансови правни отношения са данъчните правни отношения (данъчни правоотношения). В студията, въз основа на общото учение за субектите на правото (респ. - на финансовото право) са изследвани: данъчната правосубектност и нейните граници, видовете субекти на данъчните правни отношения и възможните усложнения в субектния им състав. Правосубектността в данъчното право се модифицира от изрични данъчноправни норми и се различава от общата гражданска правосубектност, което дава възможност да се обособи самостоятелно понятие за данъчна правосубектност, различно от гражданската. Разгледани са възможните усложнения в субектния състав на данъчните правни отношения в случаите на представителство, правоприемство, отговорност за чуждо данъчно задължение и солидарна отговорност за данъчни задължения, като са направени и предложения за усъвършенстване на действащата правна уредба.The Financial Law regulates the behaviour of public subjects through the mechanism of establishment and lapse of financial legal relations. One of the main types of financial relations is the fiscal legal relations. The study, based on the common classification of legal subjects (hence – the subjects of the financial law), describes: the fiscal legal subjectivity and its boundaries, the types of subjects of fiscal legal relations and the possible complications in their subject contents. In the Fiscal Law the legal subjectivity is modified by explicit fiscal and legal regulations and is thus quite different from the common civil subjectivity, which allows us to single out a separate definition for the fiscal legal subjectivity. The study further reviews the possible complications in the subject contents of the fiscal legal relations in the cases of representation, succession of rights, liability for the fiscal debts of other debtors and solidary fiscal liability and provides recommendations for further improvement of the existing legislation.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries114;2
dc.subjectданъчните правни отношенияbg_BG
dc.subjectданъчна право- субектностbg_BG
dc.subjectпредставителствоbg_BG
dc.subjectправоприемствоbg_BG
dc.subjectотговорност за чуждо данъчно задължениеbg_BG
dc.subjectfiscal legal relationsbg_BG
dc.subjectfiscal legal subjectivitybg_BG
dc.subjectsuccession of rightsbg_BG
dc.subjectliability for the fiscal debts of other debtorsbg_BG
dc.titleСУБЕКТИ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record