Show simple item record

dc.contributor.authorБлажева, Виолета
dc.contributor.authorГрозева, Димитринка
dc.contributor.authorBlazheva, Violeta
dc.contributor.authorGrozeva, Dimitrinka
dc.date.accessioned2016-05-19T10:59:48Z
dc.date.available2016-05-19T10:59:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1649
dc.description.abstractКачеството на продукцията и храните е основен приоритет и зада- ча на агробизнеса в ЕС и у нас. Поради това е обект на изследване и разработване на строги правила за безопасност и контрол при производството, преработката, транспорта, съхранението и продажбата на продуктите от земеделски произход, т.е. “от фермата до вилицата”. Проектът изследва същността на качеството в агробизнеса, правилата на неговото управление чрез въвеждането на стандарти – международни, европейски, хармонизирани, доброволни и задължителни, които са в основата на подобряването на конкурентоспособността на фирмите от отрасъла: ISO 9000, ISO 14000, ONSAS 18000, ISO 22000, ISO 28000, НАССР, BRC Global Standard, IFS, EurepGap и др.На тяхна основа се разработват и интегрирани системи за управление на качеството. Наред с това се изследва и политиката на ЕС в областта на конкуренцията, основана на качеството и насочена към подкрепа на усилията на земеделските производители в борбата за европейско качество, отразени от «БЯЛА КНИГА за безопасността на храните» и «ЗЕЛЕНА КНИГА относно качеството на селскостопанските продукти» както и на конкретните мерки на Общата селскостопанска политика на ЕС за подпомагане на производителите в тази насока.Product quality and food is a major priority of the task agribusiness in the EU and Bulgaria. It is therefore an object of research and development of strict safety rules and control production, processing, transport, storage and sale the products of agricultural origin, ie "Farm to fork". The project explores the essence of quality in agribusiness, the rules its management through the introduction of standards - international, European harmonized, voluntary and mandatory, which are based on improving the competitiveness of companies Industry: ISO 9000, ISO 14000, ONSAS 18,000, ISO 22000, ISO 28000, HACCP, BRC Global Standard, IFS, EurepGap dr.Na and their basis is developed and integrated systems for quality management. It also explores policy and EU competitive merit-based and aimed at supporting farmers' efforts in the fight for European quality, reflected by the "WHITE PAPER food safety" and 'GREEN PAPER on the quality of agricultural products » and concrete measures of common agricultural policy EU support for producers in that direction.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries11;9
dc.titleПРОБЛЕМИ НА КАЧЕСТВОТО В АГРОБИЗНЕСАbg_BG
dc.title.alternativePROBLEMS OF QUALITY IN AGRIBUSINESSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record