Show simple item record

dc.contributor.authorАсенов, Анатолий
dc.contributor.authorИванов, Венцислав
dc.contributor.authorAssenov, Anatoliy
dc.contributor.authorIvanov, Ventsislav
dc.date.accessioned2016-05-19T11:03:34Z
dc.date.available2016-05-19T11:03:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1650
dc.description.abstractВ условията на световна “турбулентност”, неопределеността все повече ангажира вниманието и стремежа на ръководството на бизнес организациите да създадат такива правила и норми, които да гарантират успеха на развитие. Организационното съвършенство е категория, която е тясно субективна за всяка една единица и в този смисъл можем да твърдим, че това е цел на всяка организация, цел която трудно можем да унифицираме като общо правило. Съвременният мениджмънт има нужда от модели на поведение гарантиращи премахването на несигурността от глобалната конкуренция, но модели базирани не на класически разбирания за организационна цялост, а на тотално преосмислени структури и подходи за развитие. Процесният подход на управление и в частност концепцията “Управление на бизнес процесите” ни предлагат такива модели за развитие на бизнес организацията. Дава се шанс за начално развитие на организациите намиращи се в затруднено конкурентно положение. Това е и причината процесният подход на управление да навлиза все повече в икономическата реалност. In the global “turbulence” uncertainty increasingly engage the attention and desire of the leadership of business organizations to establish such rules and regulations to ensure the success of development. Organizational Excellence is a category that is closely subjective for each unit and in this sense we can say that this is the goal of any organization which purpose it is hard to unify as a general rule. Modern management needs behavioral patterns ensure the removal of the uncertainty of global competition, but not models based on classical concepts of organizational integrity, and totally redesigned structures and approaches to development. Process management approach and in particular the concept of “Business Process Management” We offer such models for business development organization. Give a chance for the initial development of the organizations are in a difficult competitive situation. That is why Process management approach to increasingly become an economic reality.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries15;3
dc.titleПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”bg_BG
dc.title.alternativeFEASIBILITY STUDY TO IMPROVE THE MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN NPP “KOZLODUY”bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record