Show simple item record

dc.contributor.authorЕмилова, Петя
dc.contributor.authorБлажева, Виолета
dc.contributor.authorEmilova, Petya
dc.contributor.authorBlazheva, Violeta
dc.date.accessioned2016-05-19T11:05:40Z
dc.date.available2016-05-19T11:05:40Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1652
dc.description.abstractБиогоривата играят важна роля в световната енергийна политика. Възниква въпросът оправдано ли е производството на биогориво и дали то е продукт, предоставящ на човечеството екологично чист и опазващ природата източник на енергия? Изчерпването на изкопаемите горива, изменението на климата изискват адекватни решения по опазването на околната среда за бъдещите поколения, от една страна. От друга страна, задълбочаващата се световна икономическа криза, гладът в световен мащаб, недостигът на храни и хранителни продукти и покачващите им се цени налагат в максимална степен управлението и оползотворяването на отпадъците, огромен източник на които са селското стопанство и отпадъчните продукти (битови, търговски, индустриални, институционални и други).Biofuels play an important role in the world energy policy. The problem is whether biofuel production is reasoned and whether it is a product, offering the humanity an energy source which is ecologically pure and environmentally-friendly. The exhaustion of fossil fuels and the change in climate require, on the one hand, adequate decisions to preserve the environment for the future generations. On the other hand, the deepening world economic crisis, worldwide famine, the shortage of food and food products and their rising prices make it necessary to manage and utilize waste, an enormous source of which are agriculture and waste products (domestic, commercial, industrial, institutional, etc.)bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries11;10
dc.titleБИОГОРИВАТА В БЪЛГАРИЯ – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАbg_BG
dc.title.alternativeBIOFUELS IN BULGARIA - TRENDS AND CHALLENGESbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record