Show simple item record

dc.contributor.authorВърбанов, Румен
dc.contributor.authorПопов, Веселин
dc.contributor.authorVarbanov, Rumen
dc.contributor.authorPopov, Veselin
dc.date.accessioned2016-05-19T12:31:06Z
dc.date.available2016-05-19T12:31:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1670
dc.description.abstractВ настоящото изследване авторите аргументират необходимостта от ускорено въвеждане на електронна търговия в малките и средни предприятия (МСП). Въз основа на данните от проведени проучвания се прави анализ на съ- ществуващото състояние в областта на използването на ИКТ и Интернет в МСП. Разработени са основните рамки и вариантите на системата за онлайн търговия в този сектор. Очертани са методическите основи за създаване на Web сайт на предприятието като базов компонент на системата за електронна търговия. Представена е стратегия за използване на възможностите на Интернет в бизнеса на малки и средни фирми. Предложен е примерен бизнес план за изграждане на Web сайт с кратко описание на основните задачи, които трябва да се решат. Направен е сравнителен анализ на два от подходите за изграждане на корпоративен Web сайт и са представени няколко важни съображения при практическия избор на вариант. Изследват се най-съществените проблеми, при практическото изграждане на сай- та – проектиране съдържанието на сайта, оформянето на началната страница, промоцията и маркетинга на сайта, основните статии на разходите и мястото на сайта в корпоративната инфраструктура. Предложен е примерен бизнес план за изграждане на Интернет магазин на малко и средно предприятие с отчитане на основните видове разходи и възможностите за ефективност на проекта. In this study the authors argue the need for rapid adopt of e-commerce in small and medium enterprises (SMEs). Based on data from studies, the current state of the use of ICT and Internet in SMEs is analyzed. Fundamental frameworks and variants of the online commerce system in this sector are developed. Methodological foundations for creating a Web site of the enterprise as a basic component of e-commerce system are described. A strategy for use of the possibilities of the Internet in the business of small and medium businesses is presented. A model business plan for building a Web site with a brief description of the main tasks that must be solved is suggested. A comparative analysis of two approaches to building corporate Web site is made, and several important practical considerations in choosing a variant are presented. The most important problems in the practical building of the site are explored - the design of the site content, the model of the homepage, the promotion and marketing of the site, the main cost items and the place of the site in the corporate infrastructure. An exemplary business plan for building an Internet store of a small and medium enterprise, taking into account the main types of costs and the possibilities of effectiveness of the project, is proposed.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries15;9
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗРАБОТВАНЕ НА ВАРИАНТИ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС И ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯbg_BG
dc.title.alternativeRESEARCH ON THE STATE AND DEVELOPMENT OF E-BUSINESS AND ELECTRONIC COMMERCE VARIANTS IN BULGARIAN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISESbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record