Show simple item record

dc.contributor.authorБожинова, Марияна
dc.contributor.authorРадулов, Константин
dc.contributor.authorBozhinova, Mariyana
dc.contributor.authorRadulov, Konstantin
dc.date.accessioned2016-05-19T12:35:39Z
dc.date.available2016-05-19T12:35:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1673
dc.description.abstractЦелта на научното изследване е, на основата на емпирично проучване състоянието на пазара на недвижимите имоти в България, да се очертаят насоки и препоръки за изпълнение на поетите ангажименти по европейските директиви,свързани с промените в климата и енергийната ефективност, допринасящи за излизане от кризата на изследвания пазар и неговото устойчиво развитие. За постигане на целта са дефинирани следните задачи: изясняване на стратегията на Европейския съюз за енергийната ефективност; очертаване мястото и ролята на недвижимите имоти от сграден тип в икономиката на страната;разработване на модел за професионално домоуправление на жилищните сгради като продукт, предоставян от агенциите за недвижими имоти, способен да благоприятства повишаването на енергийната им ефективност.Основната изследователска теза е, че повишаването на енергийната ефек- тивност на сградите е от съществено значение за стабилизирането и устойчивото развитие на пазара на недвижими имоти, като предлага дългосрочни ползи за собствениците и ползвателите на имоти. Ключови думи: енергийна ефективност, недвижими имоти, агенции за недвижими имоти, професионално домоуправление The aim of this study is to outline guidelines and recommendations for the implementation of the commitments under the EU directives related to climate change and energy efficiency, contributing to prosperity of the market and its sustainable development based on an empirical study of the state of real estate market in Bulgaria. To achieve the goal the following tasks are defined: clarification of the EU strategy on energy efficiency; outlining the place and role of real estate buildings in the country's economy; the development of a model for professional management of residential real estate buildings as a product provided by real estate agencies, able to foster increased energy efficiency. The main research thesis is that improving energy efficiency in buildings is essential for the stabilization and sustainable development of the real estate market by offering long-term benefits for owners and users of real estate.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries19;6
dc.subjectенергийна ефективностbg_BG
dc.subjectнедвижими имотиbg_BG
dc.subjectагенции за недвижими имаотиbg_BG
dc.subjectпрофесионално домоуправлениеbg_BG
dc.subjectenergy efficiencybg_BG
dc.subjectreal estatebg_BG
dc.subjectreal estate agenciesbg_BG
dc.subjectprofessional management of residential real estatebg_BG
dc.titleСЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.title.alternativeSTATE AND GUIDELINES FOR IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF REAL ESTATE PROPERTIES IN BULGARIAbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record