Show simple item record

dc.contributor.authorИванов, Георги
dc.contributor.authorВърбанов, Иван
dc.contributor.authorИванов, Любомир
dc.contributor.authorКостова, Силвия
dc.contributor.authorГанчева, Зорница
dc.contributor.authorКузнецов, Юрий
dc.contributor.authorIvanov, Georgi
dc.contributor.authorVarbanov, Ivan
dc.contributor.authorIvanov, Lyubomir
dc.contributor.authorKostova, Silviya
dc.contributor.authorGancheva, Zornitza
dc.contributor.authorKuznetsov, Yuriy
dc.date.accessioned2016-05-19T13:31:10Z
dc.date.available2016-05-19T13:31:10Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1692
dc.description.abstractНеобходимостта от създаване на системи за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА “Д. А. Ценов” – Свищов е продиктувана от факта, че чрез изграждане на обратна връзка със студентите може да се определи степента на изпълнение на целите на Висшето училище в основните му приоритети на дейност. Студентската удовлетвореност е важен показател, който влияе и върху очакванията и възприятията на другите студенти. След като е измерена и оценена тя служи като индикатор за бъдеща студентска удовлетвореност и в значителна степен поражда студентския успех. Цикълът на студентската удовлетвореност може да се представи по следния начин: очаквания – изпълнение – опит – възприемане и оценяване – изразяване на удовлетвореността – нови очаквания. За изследване на този проблем бе разработен и реализиран към ИНИ на СА “Д. А. Ценов” – Свищов двугодишен проект (2009 г. – 2010 г.) № 37 “Система за изследване удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА “Д. А. Ценов”. Темата на проекта обхвана проблематиката за изследване на възможностите и създаване на най-подходящата за целите и дейностите на СА “Д. А. Ценов” система за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение. The necessity of the complete system for measurement, estimation and analysis of the students’ satisfaction of the quality of education in Tsenov Academy of Economics is dictated by the fact that only through the creation of reverse link with the students can the high school define the degree of completion of her goals and her main priorities. The students’ satisfaction is important indicator, which influences both the expectations and perceptions of the other students. After the satisfaction is measured and estimated it can serve as an indicator for the future students’ satisfaction and to major degree generates the students’ marks. The cycle of the students’ satisfaction can be represented as: expectations – performance – experience – perception and evaluation – expression and satisfaction – new expectations. The main goal of the project №37 at ISR at Tsenov academy of economics is to survey this problem by the creation of the unified system for the measurement, estimation and analysis of the students’ satisfaction from the quality of the education.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries15;14
dc.titleСИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВbg_BG
dc.title.alternativeSURVEY SYSTEM FOR THE STUDENTS’ SATISFACTION FROM THE EDUCATION QUALITY IN “D. A. TSENOV” ACADEMY OF ECONOMICS, SVISHTOVbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record