Show simple item record

dc.contributor.authorСимеонов, Стефан
dc.date.accessioned2016-05-19T13:39:09Z
dc.date.available2016-05-19T13:39:09Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1696
dc.description.abstractЗа мащабите на значимостта на финансовите деривати може да се съди по множество показатели, сред които: изключително бързото им многостранно развитие; стойността на ежедневните позиции в тях, надхвърлящи от 6 до 10 пъти брутния годишен продукт на всички икономики в света; атрактивните възможности за доход и уникалните възможности за управление на риска. Успоредно с това, често срещаме и крайни мнения, в които се обвиняват финансовите деривати за световната финансова криза и за огромните загуби на различни категории пазарни играчи. С настоящото изследване се търси и откроява действителното значение на финансовите деривати за инвестиционната активност и глобалната икономика в периода от началото на финансовата и последвалата я икономическа криза. Анализираните проявления на финансовите деривати в ключови събития за последните години показват тяхната съществена роля за „ранно диагностициране” на глобални икономически кризи, както и позитивното им влияние върху капиталовия пазар и индиректно подпомагане на реалните икономически сектори във фаза на рецесия. The scale of the importance of financial derivatives can be judged by many indicators, including: extremely fast and versatile development; the sum of outstanding positions in derivatives, which transitory value exceeds from 6 to 10 times the gross annual production of all economies in the world; the attractive income opportunities and unique techniques for risk management. In the same time, there are extreme opinions in which the financial derivatives are blamed for the global financial crisis and huge losses of various types of market players. The present study attempts to find and outline the real importance of financial derivatives for investment activity and global economy in the period from the beginning of financial crisis and the subsequent economic recession. Analyzed manifestations of financial derivatives in key events in recent years have shown their crucial role in „early diagnosing” of the global economic crisis, and their positive impact on capital market and indirect support to real economic sectors in a phase of recession. The methodology includes correlation study between derivatives, stock market and macroeconomic indicatorsbg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries16;10
dc.subjectфинансови дериватиbg_BG
dc.subjectкредитни дериватиbg_BG
dc.subjectоткрити позицииbg_BG
dc.subjectдневни оборотиbg_BG
dc.subjectFinancial derivativesbg_BG
dc.subjectcredit derivativesbg_BG
dc.titleЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ДЕРИВАТИ В ПЕРИОД НА ФИНАНСОВА НЕСИГУРНОСТ И ОБЩА РЕЦЕСИЯbg_BG
dc.title.alternativeTHE IMPORTANCE OF FINANCIAL DERIVATIVES IN A PHASE OF FINANCIAL UNCERTAINTY AND GLOBAL RECESSIONbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record