Show simple item record

dc.contributor.authorАдамов, Величко
dc.contributor.authorДимитрова, Теодора
dc.contributor.authorБлагоева, Надежда
dc.contributor.authorAdamov, Velichko
dc.contributor.authorDimitrova, Teodora
dc.contributor.authorBlagoeva, Nadejda
dc.date.accessioned2016-05-20T05:18:45Z
dc.date.available2016-05-20T05:18:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1701
dc.description.abstractОбективно наложилото се присъствие на данъците в бюджетните планове на правителствата показва, че става дума за феномен, който е бил и остава основа на изпълнението на държавните функции. Всички физически и юридически лица, независимо от това какви позиции заемат в административните и стопанските структури на обществото, съобразяват своето поведение и разчети за бъдещето с провежданата държавна политика по данъците. Данъчната политика е обективно свързана с производството и процеса на разпределение на парите и логично оказва влияние върху крайните резултати от всеки вид стопанска дейност, съответно върху икономическия растеж. В тази връзка данъчната политика е инструмент на икономическия растеж, чрез който може да се решават финансови, икономически и социални задачи както в процеса на събирането на държавни приходи, така и в процеса на изразходването им. The objectively imposed presence of taxes in government budget plans shows that it's a phenomenon that was and remains the basis for the performance of state functions. All physical and legal entities, regardless of what positions they occupy in the administrative and economic structures of society, conform their behaviour and estimates for the future to the on-going state tax policy. The tax policy is objectively related to the production and process of money distribution and reasonably affects the final results of each business and respectively, economic growth. Tax policy is an instrument of the economic growth, which can solve financial, economic and social problems in the process of both collecting government revenue and spending it.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries16;11
dc.subjectданъкbg_BG
dc.subjectданъчна политикаbg_BG
dc.subjectикономически растежbg_BG
dc.subjectданъчна интеграцияbg_BG
dc.subjecttaxbg_BG
dc.subjecttax policybg_BG
dc.subjecteconomic growthbg_BG
dc.subjecttax integrationbg_BG
dc.titleПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕbg_BG
dc.title.alternativeTAX POLICY CHALLENGES AS AN ECONOMIC GROWTH FACTORbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record