Show simple item record

dc.contributor.authorМарчевски, Иван
dc.contributor.authorMarchevski, Ivan
dc.date.accessioned2016-05-20T06:19:29Z
dc.date.available2016-05-20T06:19:29Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1716
dc.description.abstractВъпросите, свързани с ефективността на маркетинговата дейност и връзката й с финансовите резултати на фирмата, се радват на устойчив и нарастващ интерес сред академичните среди и бизнеса през последните две десетилетия. С настоящата публикация правим опит за систематизиране на натрупаното знание по проблематиката. Дефинираме основни методологически проблеми, които различните автори извеждат при оценка на маркетингова ефективност. Въз основа на натрупаната информация даваме дефиниция на категорията маркетинговата ефективност и очертаваме нейните проявления. Защитава се тезата, че оценката на маркетинговата ефективност трябва да се прави по различен начин, в зависимост от това дали става дума за конкретна маркетингова кампания или за маркетинговата дейност като цяло. Предлагаме, оценката на всяка отделна маркетингова кампания да се прави чрез критерия „възвръщаемост на инвестициите в маркетинг” (MROI), а за оценката на общата маркетингова ефективност (маркетингова- та стратегия) да се използва промяната в маркетинговите активи. Разработени са общи модели за двата вида оценки. The issues related to marketing effectiveness and linking marketing to a firm’s financial results have been very popular in the economic literature in the past two decades. In this study we try to systemize the accumulated knowledge in this area. We define some methodological problems concerning marketing effectiveness assessment. Based on the data accumulated we define the category of marketing effectiveness and outline its manifestations. We argue that marketing effectiveness assessment has to be done in different ways according to the assessment object – a separate marketing campaign or a marketing activity as a whole. We propose to use ‘Return on Marketing Investments’ (MROI) for assessing a single marketing campaign, and the change in the marketing assets – for assessing the marketing effectiveness as a whole (marketing strategy). General models for the two types of assessment are proposed.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries21;3
dc.subjectмаркетингbg_BG
dc.subjectмаркетингов мениджмънтbg_BG
dc.subjectмаркетингова ефективностbg_BG
dc.subjectоценка на резултатите от маркетинговата дейностbg_BG
dc.subjectmarketingbg_BG
dc.subjectmarketing managementbg_BG
dc.subjectmarketing effectivenessbg_BG
dc.subjectassessing marketing performancebg_BG
dc.titleОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ – ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯbg_BG
dc.title.alternativeASSESSING MARKETING EFFECTIVENESS – PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record