Show simple item record

dc.contributor.authorИлиев, Боян
dc.contributor.authorВрачовски, Данаил
dc.contributor.authorЙорданов, Пламен
dc.contributor.authorЕрусалимов, Румен
dc.contributor.authorВасилев, Венцислав
dc.contributor.authorПантелеева, Силвия
dc.contributor.authorПанева, Анелия
dc.contributor.authorIliev, Boyan
dc.contributor.authorVrachovski, Danail
dc.contributor.authorJordanov, Plamen
dc.contributor.authorErusalimov, Rumen
dc.contributor.authorVasilev, Ventsislav
dc.contributor.authorPanteleeva, Silviya
dc.contributor.authorPaneva, Anelia
dc.date.accessioned2016-05-20T06:35:53Z
dc.date.available2016-05-20T06:35:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1720
dc.description.abstractШироко разпространено разбиране обвързва индивидуалната, респ. и со- циалната сигурност с достигането на състояние на гарантирана възможност за определено равнище на удовлетворяване на общественоприемлив кръг от човеш- ки потребности във всякакви житейски ситуации, вкл. и обусловени от евентуал- ното настъпване на съпътстващите ежедневието рискове. Представяна по такъв начин, сигурността притежава ясно очертани икономически измерения. В усло- вията на пазарна икономика социалната несигурност на отделните индивиди се увеличава. Това извежда на преден план проблемите, свързани със сигурността на отделните личности. Решаването на тези проблеми до голяма степен е от компетенцията на застрахователните, пенсионноосигурителните и здравноосигури- телните дружества, чиято дейност в очертаното направление е предмет на насто- ящото, първо по рода си за българската теория и практика, изследване. A widespread understanding connects the individual, respectively social security, too, with reaching the state of a guaranteed opportunity for meeting a particular level of socially accepted human needs in all life situations, including ones caused by contingent risks accompanying one’s daily life. Presented in such a way, this security has distinct economic dimensions. In a market economy, social insecurity of individuals increases. This brings to the foreground problems related to individuals’ security. Those who are competent to solve these problems are insurance companies, as well as pension and health insurance companies, whose activities in the outlined trend are the subject of the current research, first of its kind for the Bulgarian theory and practice.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries16;17
dc.subjectсоциална сигурностbg_BG
dc.subjectриск мениджмънтbg_BG
dc.subjectзастрахованеbg_BG
dc.subjectsocial securitybg_BG
dc.subjectrisk-managementbg_BG
dc.subjectinsurancebg_BG
dc.titleЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВОbg_BG
dc.title.alternativeINSURANCE AND SOCIAL INSURANCE IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC PROFILE OF SOCIAL SECURITY IN A MARKET ECONOMYbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record