Show simple item record

dc.contributor.authorЗахариева, Галина
dc.contributor.authorЙорданов, Николай
dc.contributor.authorАндреев, Николай
dc.contributor.authorZaharieva, Galina
dc.contributor.authorYordanov, Nikolay
dc.contributor.authorAndreev, Nikolay
dc.date.accessioned2016-05-20T06:43:15Z
dc.date.available2016-05-20T06:43:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1723
dc.description.abstractПроцесите на либерализация на международната търговия създават естествени предпоставки за разширяване на вътрешноотрасловата търговия между страните. В рамките на Европейския съюз тази тенденция е подвластна и търпи въздействието на интеграционния процес, който е свързан с въвежда- нето и прилагането на обща нормативна база. В този контекст настоящата разработка е насочена към установяване на промените в структурата и динамиката на вътрешноотрасловата търговия на страната ни с държавите–членки на ЕС, както и към оценка на ефектите от установения модел на търговски отношения с тях. Основният акцент в изследването е поставен върху обема и структурата на търговските потоци между България и страните–членки в контекста на вът- решноотрасловата специализация на българската икономика в рамките на ЕС. С оглед постигането на по-голяма пълнота се засягат в по-агрегиран вид структурата на вътрешно-регионалния стокообмен (импорт и експорт) на държавите-членки на ЕС1. The international trade liberalisation is a natural prerequisite for the growth of intra-industry trade volume between countries. In the EU this trend is influenced by the enlargement process, which involves the introduction and application of a general legal basis. In this context, the study aims to capture the trends and changes in the structure of IIT between Bulgaria and EU countries and to evaluate the effects of the established trade patterns between the abovementioned countries. The main focus of the research, in the context of the Bulgarian intra-industry specialization within the EU, is on the volume and structure of the trade flows between Bulgaria and EU countries. With a view to achieving greater thoroughness the IIT structures (import and export) of the EU Member States are treated aggregately.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries16;18
dc.subjectвътрешно-отраслова търговияbg_BG
dc.subjectтърговска специализацияbg_BG
dc.subjectевропейска интеграцияbg_BG
dc.subjectIntra-industry tradebg_BG
dc.subjecttrade specialisationbg_BG
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ ВЪРХУ ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ВЪТРЕШНООТРАСЛОВАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.title.alternativeRESEARCH ON THE INFLUENCE OF THE EU INTEGRATION ON THE INTENSITY OF BULGARIA’S INTRA-INDUSTRY TRADE (IIT)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record