Show simple item record

dc.contributor.authorДочев, Михаил
dc.contributor.authorЧиприянова, Галина
dc.contributor.authorГеоргиева, Галя
dc.contributor.authorDochev, Mihail
dc.contributor.authorChipriyanova, Galina
dc.contributor.authorGeorgieva, Galya
dc.date.accessioned2016-05-20T06:49:24Z
dc.date.available2016-05-20T06:49:24Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1725
dc.description.abstractИзборът на областта на настоящото проучване е продиктуван от обстоятелството, че темата за информационните технологии в счетоводството е интересна за теорията и актуална и полезна за практиката. Целта на изследването е да се проучат възможностите за изграждане на интегрираната счетоводна информационна система (ИСИС) в практиката на предприятията. За постигането й се предвижда изпълнението на следните задачи: да се изследват особеностите и елементите на ИСИС; да се обоснове необходимостта от изграждането й; да се анализират възможностите и ограниченията при внедряването й; да се откроят предпоставките за активното й използване. Изследователската теза е, че изграждането, внедряването и използването на ИСИС има потенциал да бъде основна управленска информационна система в практиката на предприятията, която ще позволи, бързо да се генерира и използва нужната информация. Резултатите от проведеното изследване ни дават основание да откроим няколко по-важни изводи, а именно: 1) счетоводната информационна система е най-важната система в предприятието; 2) ИСИС гарантира синтетично и аналитично отчитане на дейността и изготвяне на Годишния финансов отчет, съобразено с нормативните изисквания на съответната държава; 3) ИСИС трябва да се възприеме като инструмент за извършване на текущ и последващ анализ и бюджетиране на дейността на пред- приятието; 4) ИСИС е в основата при вземане на различни управленски решения. The choice of the field of this study was suggested by the fact that the application of information technologies in accounting is an interesting topic for theoretical research and it is up-to-date and useful in practice. The objective of the study is to explore the opportunities for developing an integrated accounting information system (IAIS) in the practice of enterprises. To achieve the objective the following tasks have to be performed: to explore the characteristics and elements of IAIS; to justify the need for its creation; to analyze the possibilities and limitations of its implementation; to identify the prerequisites for its active use. The thesis statement is that the development, deployment and use of IAIS have the potential to be a major management information system in the practice of enterprises that will allow faster generating and using the necessary information. The results of the study we conducted suggest several major conclusions how to improve accounting information systems in enterprises: 1) The accounting information system is the most important one in enterprises; 2) Integrated accounting information systems guarantee synthetic and analytical reporting on the performance of enterprises and preparing Annual Financial Statements in compliance with the statutory requirements in every country; 3) Integrated accounting information systems must be adopted as an instrument for current and subsequent analysis and budgeting of the performance of enterprises; 4) Integrated accounting information systems provide the basis for making various managerial decisions.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries21;6
dc.subjectинтегрирана счетоводна информационна системаbg_BG
dc.subjectпредприятиеbg_BG
dc.subjectмодулиbg_BG
dc.subjectсчетоводен модулbg_BG
dc.subjectintegrated accounting information systembg_BG
dc.subjectenterprisebg_BG
dc.subjectmodulesbg_BG
dc.subjectaccounting modulebg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В ПРАКТИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТАbg_BG
dc.title.alternativeOPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM OF ENTERPRISESbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record