Show simple item record

dc.contributor.authorКрумов, Крум
dc.contributor.authorДимитров, Пенко
dc.contributor.authorКрумова, Диана
dc.contributor.authorЕфтимова, Ирина
dc.contributor.authorKrumov, Krum
dc.contributor.authorDimitrov, Penko
dc.contributor.authorKrumova, Diana
dc.contributor.authorEftimova, Irina
dc.date.accessioned2016-05-20T07:07:26Z
dc.date.available2016-05-20T07:07:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1732
dc.description.abstractОбществените поръчки са основният път за разпределяне на публичните финанси. Благодарение на тях бюджетните организации реализират инвестиционните си разходи. Значението на обществените поръчки за бъдещето на институциите, които функционират на база бюджетни кредити, предопределя интереса към тяхното изучаване. То изисква комплексно изследване в три насоки – нормативната уредба, отчетните процеси и контролът върху обществените поръчки. Целта на изследването е да се установят правните, отчетните и контролните аспекти на обществените поръчки в публичния сектор. Основните задачи са: изследване на тяхната правна рамка; проучване отчитането на обществените поръчки в публичния сектор; изучаване на предварителния контрол и изследване на външния контрол върху обществените поръчки. Тезата, която се защитава, е, че законосъобразното изпълнение на обществените поръчки оказва съществено влияние върху публичността и прозрачността на изразходените средства от държавния бюджет и от Европейския съюз. В резултат на изследването се стигна до следните изводи: затруднен е процесът на администриране, пред кандидатите се поставят изкуствени бариери, липсват случаи на разкрита корупция, не са създадени ефективни методики за вътрешен и външен контрол върху обществените поръчки. Предложени са изменения в нормативната база, отнасящи се до въвеждане на електронни процедури, назначаване на държавни експерти, нови правила за подбор на кандидати. Public procurements are essential for the allocation of public finances. Budget organizations make their investment expenditures through them. The importance of public procurements for the future of the institutions which function based on their budget credits determines the interest in studying that area. It requires a comprehensivestudy in three main trends – legal framework, accounting processes and control on the public procurements. The aim of the study is to establish the legal, accounting and control aspects of the public procurement in the public sector. The main tasks are: examining their legal framework; studying the public sector procurement reporting; studying the preliminary control and examining the external control on public procurements. The thesis statement that is defended is that the lawful implementation of public procurements has a significant impact on the publicity and transparency of funds spent from the state budget and the European Union. As a result, the study reached the following conclusions: difficult process of administration, artificial barriers for the candidates, lack of disclosed corruption cases, no effective methods for internal and external control of the procurement process. Changes to the legal framework are proposed, relating to the introduction of electronic procedures, appointment of government experts, new rules for selection of candidates.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries21;8
dc.subjectобществени поръчкиbg_BG
dc.subjectконтролbg_BG
dc.subjectотчетностbg_BG
dc.subjectправна рамкаbg_BG
dc.subjectpublic procurementsbg_BG
dc.subjectcontrolbg_BG
dc.subjectaccountancybg_BG
dc.subjectlegal frameworkbg_BG
dc.titleПРАВНИ, ОТЧЕТНИ И КОНТРОЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОРbg_BG
dc.title.alternativeLEGAL, ACCOUNTING AND CONTROL ASPECTS OF PUBLIC PROCUREMENT IN THE PUBLIC SECTORbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record