Show simple item record

dc.contributor.authorБакърджиева, Милка
dc.date.accessioned2016-05-20T07:15:26Z
dc.date.available2016-05-20T07:15:26Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1736
dc.description.abstractПроблемът за ценностите на съвременния мениджмънт е проблем на разбирателството по повод основните пътища на развитие. Не само на национално, но и на равнище по-малка група (регион, етнос, ре- лигия, организация) и категория хора. Излизайки от тази и други постановки в настоящото изследване се защитава тезата, че ценностите могат да се категоризират според трите нива на уникалност на човешкото умствено програмиране на: индивидуални, културни и общочовешки. Основната теза е, че всички ценности могат да се приемат за културни, тъй като индивидуалните и общочовешките също са повлияни от културата. Следването на този подход позволи ценностите на групите (на културните общности) и тези на категориите хора да се обвържат в една система, която се доокомплектова с индивидуалните и с общочовешките ценности. На основата на разбирането, че “ценностите са чувства с определена насоченост: имат полюс “плюс” и полюс “минус”, в изследването се предлага типологизиране на индивидуалните ценности на 10 типа. Защитата на основната теза минава през обосноваване на необходимостта от управление чрез ценности както на национално, така и на организационно равнище, разкриване природата на ценностите, като се следват два подхода: структурно-съдържателният и структурно-енергетичният, очертаване “границите” на понятието “ценности” чрез сравняване с редица сродни понятия, като “социална нагласа”, “емоции”,“убеждения”, “морал”, “норми”, “интереси”, “безусловни рефлекси” и представяне характерните черти на ценностите: йерархичност, относителност, постоянство и променливост едновременно, двойнственост.The problem for the values of modern management is a problem of understanding the main aspects of development. Not only on a national level but also at a lower evels (regional, ethnic, religious, organizational) and categories of people. Based on this and other concepts, the paper presents the thesis that values can be categorized according to the three levels of uniqueness of the human mental programming into individual, cultural and universal value. The main thesis is that all values can be considered cultural because the the universal and the individual obes are influenced by culture as well. Following this approach the author proposes a classification of the values shared by different groups (cultural communities) and categories of people, which is complemented by the individual and the universal human values. Based on the understanding that "values are feelings with a certain bias: they have “positive” and “negative” poles”. the paper proposes a system of ten types of values. The main thesis is substantiated by defining the need for value-based management both on national and organizational levels, describing the nature of values following two approaches: structure-content and structure-energy, determining the “boundaries” of the term “values” by comparing it to various related terms such as “social attitude”, “emotions”, “beliefs”, “morality”, “norms”, “interests”, “unconditional reflexes”, and presenting the following specific features of the values: hierarchy, relativity, simultaneous perseverance and variability, duality.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries115;2
dc.subjectприродата на ценноститеbg_BG
dc.subjectнеобходимост от управление чрез ценности на национално и организационно равнищеbg_BG
dc.subjectорганизационните ценности като тип културни ценностиbg_BG
dc.subjectтипологизация на индивидуалните и на културните ценностиbg_BG
dc.subjectnature of valuesbg_BG
dc.subjectneed for value-based management both on national and organizational levelsbg_BG
dc.subjectclassification of individual and cultural valuesbg_BG
dc.subjectorganizational values as a cultural type of valuesbg_BG
dc.titleЦЕННОСТИТЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ МЕНИДЖМЪНТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record