Show simple item record

dc.contributor.authorГоранова, Пенка
dc.contributor.authorЦветанова, Ева
dc.contributor.authorТананеева, Живка
dc.contributor.authorТодоров, Евгени
dc.contributor.authorGoranova, Penka
dc.contributor.authorTsvetanova, Eva
dc.contributor.authorTananeeva, Zhivka
dc.contributor.authorTodorov, Evgeni
dc.date.accessioned2016-05-20T07:54:46Z
dc.date.available2016-05-20T07:54:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1746
dc.description.abstractОсновна цел на студията е да разкрие потенциала за промяна и преориентация на производствения модел в България, към по-устойчива икономика, генерираща нови зелени работни места, и териториално развитие, което да интегрира екологичната, икономическата и социалната стабилност. Задачите са: да се извърши системен анализ на подходите и концепциите за развитие на зелена икономика и зелени работни места в ЕС и САЩ; да се дефинира понятието „зелени работни места”, да се проучат предпоставките и бариерите пред разкриването на зелени работни места в България и да се изследва потенциалът за тяхното създаване в частния и публичния сектор в страната. Основна теза в студията е, че концепцията за зелена икономика е приложима в частния и публичния сектор в България. Реализирането й ще катализира процеса на повишаване конкурентоспособността на областите, в които се генерират зелени работни места, ще намали междурегио- налните различия и ще ускори интегрирането на българската икономика в европейските структури. В студията е поставен акцент върху резултатите от изследването, а именно: изведени са добри практики за осъществяване на зелени инициативи за устойчиво локално развитие и разкриване на зелени работни места, направен е опит да се квантифицира нагласата за разкриване на зелени работни места в публичния и частния сектор в България, формулирани са препоръки за подобряване на мрежовото взаимодействие на заинтересованите страни по проблемите на зелената икономика. The main objective of the study is to reveal the potential for change and reorientation of the production model in Bulgaria toward a more sustainable economy generating new green jobs and territorial development, which is to integrate the environmental, economic and social stability. The main tasks are: to systematically analyze the approaches and concepts for the development of a green economy and green jobs in the EU and U.S.; to define the term „green jobs”; to examine the prerequisites and barriers to green job creation in Bulgaria, and to study the potential for creation of green jobs in the private and public sectors. The main thesis in the study is that the concept of green economy is applicable in the private and public sectors in Bulgaria. Its implementation will catalyze the process of increasing the competitiveness of the areas that generate green jobs, reduce inter-regional disparities and accelerate the integration of the Bulgarian economy in the European structures. The study emphasizes the main results, namely: the best practices for implementation of green initiatives for sustainable local development and creation of green jobs are outlined, an attempt to quantify the attitudes about the creation of green jobs in the public and private sectors in Bulgaria is made, recommendations for improving the network interaction of stakeholders in the green economy issues are formulated.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries21;11
dc.subjectзелени работни местаbg_BG
dc.subjectзелена икономикаbg_BG
dc.subjectустойчив разтежbg_BG
dc.subjectрегионално развитиеbg_BG
dc.subjectgreen jobsbg_BG
dc.subjectgreen economybg_BG
dc.subjectsustainable growthbg_BG
dc.subjectregional developmentbg_BG
dc.titleПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТЕН СЕКТОР В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.title.alternativeTHE POTENTIAL FOR CREATION OF GREEN JOBS IN THE PUBLIC AND PRIVATE SECTOR IN BULGARIAbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record