Show simple item record

dc.contributor.authorДилков, Цветан
dc.contributor.authorСирашки, Христо
dc.contributor.authorDilkov, Tsvetan
dc.contributor.authorSirashki, Hristo
dc.date.accessioned2016-05-20T08:00:03Z
dc.date.available2016-05-20T08:00:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1748
dc.description.abstractЦел на настоящото изследване е да се разкрият насоките на развитие на зелената икономика във връзка с приоритетна стратегия на Европа 2020. Задачите, които се поставят, са свързани с разкриване същността на зелената икономика, както и с разкриване на причините за провеждане на зелено управление. Обект на изследването е развитието на зелената икономика в РБългария. Предмет на изследване в настоящата студия са промените, които трябва да бъдат направени в националното ни стопанство, за да бъде изградена хуманна зелена икономика. Тезата, която се защитава, е, че за да оцелее животът на Земята, съвременната икономика, стимулираща социалното неравенство и пилеенето на природни ресурси, трябва да бъде заменена от стационарна зелена икономика. Естествено това трябва да стане в глобален мащаб, чрез постигането на консенсус между всички страни в света и взаимно зачитане на техните интереси. Възможните начини за интегриране на България в европейското и световното стопанство са много, но най-оправдано от икономическа гледна точка е това да стане чрез изграждане на зелена икономика. The aim of this study is to reveal the trends of the green economy in relation to the Europe 2020 priority strategy. The tasks that are set relate to revealing the nature of green economy, as well as the reasons for green management. The object of study is the development of green economy in Bulgaria. The subject of study is the changes to be made in the national economy of the Republic of Bulgaria so that humane green economy will be built. The paper advocates the idea that in order for life on Earth to survive, today's economy, stimulating social inequality and waste of natural resources, must be replaced by a steady green economy. Naturally, this should be done globally by consensus of all countries in the world and mutual respect for their interests. There are many possible ways of Bulgaria’s integration into the European and world economy, but in economic terms building a green economy is the most justifiable waybg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries19;13
dc.subjectзелена икономикаbg_BG
dc.subjectекологияbg_BG
dc.subjectуправлениеbg_BG
dc.subjectзелено управлениеbg_BG
dc.subjectgreen economybg_BG
dc.subjectecologybg_BG
dc.subjectmanagementbg_BG
dc.subjectgreen managementbg_BG
dc.titleПРОУЧВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ПРИОРИТЕТНА СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПА 2020bg_BG
dc.title.alternativeSTUDYING THE DEVELOPMENT OF GREEN ECONOMY IN BULGARIA AS A EUROPE 2020 PRIORITY STRATEGYbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record