Show simple item record

dc.contributor.authorВасилева, Гергана
dc.contributor.authorVasileva, Gergana
dc.date.accessioned2016-05-20T08:08:47Z
dc.date.available2016-05-20T08:08:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1753
dc.description.abstractСъвременните реалности и преходът към нов цивилизационен модел на развитие – „икономика, основана на знанието” – модифицират начините за постигане на конкурентоспособност на предприятията. В основни фактори за фирмен прогрес се превръщат ИКТ, иновациите и човешкият капитал. Изброените три опорни стълба обуславят и подобаващи промени в отрасловата структура на България и по-конкретно в пивоварния подотрасъл; в „архитектурата” на неговата конкурентна интензивност и във формирането на конкурентните му предимства. В тази връзка целта на конкретното проектно проучване е да се оцени и анализира конкурентоспособността на българските предприятия от пивоварния подотрасъл в текущ и перспективен аспект. Тезата, която се отстоява, е, че за да бъдат пивоварните предприятия в България по-високо конкурентоспособни, е необходимо интензивно да използват ИКТ, активно да внедряват нововъведения и неизменно да разширяват и обогатяват познанията на своите кадри. Чрез извършване на оценка (основана на анкетен метод и преки интервюта) на конкурентоспособността на родните пивопроизводители се разкрива тяхното състояние и „тесни места”, дефинират се основните изводи и се открояват препоръките за ефективното им развитие и растеж. Contemporary realities and the transition to a new civilizational model of development – “Knowledge-based economy” modify the ways of achieving competitiveness of enterprises. ICT, innovations and human capital are becoming major factors of corporate progress. The three listed pillars determine relevant changes in the sectoral structure of Bulgaria, especially in the brewing sub-sector; in the “architecture” of its competitive intensity and in the formation of its competitive advantages. In this respect, the purpose of this particular project study is to assess and analyze the competitiveness of Bulgarian enterprises in the brewing sub-sector at present and in the future. The paper advocates the idea that in order for the breweries in Bulgaria to be highly competitive, they have to intensively use ICT, actively implement innovations and constantly broaden and enrich the knowledge of their staff. The assessment (based on surveys and direct interviews) of the competitiveness of national brewers reveals their state and bottlenecks”, defines the main conclusions and outlines recommendations for their effective development and growth.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries19;14
dc.subjectпивоварно предприятиеbg_BG
dc.subjectфирмена конкурентоспособностbg_BG
dc.subjectИКТbg_BG
dc.subjectиновацииbg_BG
dc.subjectчовешки капиталbg_BG
dc.subjectbrewerybg_BG
dc.subjectfirm competitivenessbg_BG
dc.subjectICTbg_BG
dc.subjectinnovationsbg_BG
dc.subjecthuman capitalbg_BG
dc.titleПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПИВОВАРНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.title.alternativeEXPLORING THE POSSIBILITIES FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF BREWERIES IN BULGARIAbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record