Show simple item record

dc.contributor.authorБаташки, Георги
dc.contributor.authorДимитров, Пенко
dc.contributor.authorАндреев, Иван
dc.contributor.authorBatashki, Georgi
dc.contributor.authorDimitrov, Penko
dc.contributor.authorAndreev, Ivan
dc.date.accessioned2016-05-20T08:20:30Z
dc.date.available2016-05-20T08:20:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1761
dc.description.abstractИзследването на влиянието на сложни финансово-икономически категории, понятия и инструменти от данъчната теория и практика е с определящо значение както за стопанската активност на предприятията, така и за фискалната политика на държавата. Изборът на тема за настоящото научно изследване е продиктуван от обстоятелството, че действащата нормативна уредба относно подоходното облагане на стопанските субекти невинаги е в съответствие с неговата икономическа същност и е нарушена пряката зависимост „данъци–доходи”. Значимостта на проблема се обуславя и от необходимостта за решаване на съществуващите проблеми и очертаване на рационални възможности за усъвършенстване на отчетно-информационното осигуряване облагането на предприятията с корпоративни данъци. Studying the effects of some complex financial and economic categories as well as the terms and tools applied in the fiscal theory and practice is of crucial importance for both the business activities of the enterprises and the fiscal policy of the state. The scope of the research is defined by the fact that the current legislation related to the corporate taxation of business entities does not always correspond to its economic purpose and is not aligned with the direct „taxes-incomes” relation. The importance of this problem arises from the need for resolving some current problems and outlining some rational possibilities for improving the accounting information provision related to corporate taxation.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries17;3
dc.subjectкорпоративни данъциbg_BG
dc.subjectпредприятияbg_BG
dc.subjectотсрочени данъциbg_BG
dc.subjectcorporate taxbg_BG
dc.subjectenterprisesbg_BG
dc.subjectaccountingbg_BG
dc.subjecttax levelsbg_BG
dc.titleПРАВНИ И ОТЧЕТНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ С КОРПОРАТИВНИ ДАНЪЦИbg_BG
dc.title.alternativeLEGAL AND ACCOUNTING PROBLEMS RELATED TO CORPORATE TAXATION OF LEGAL ENTITIESbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record