Show simple item record

dc.contributor.authorПетков, Пламен
dc.contributor.authorСлавева, Красимира
dc.contributor.authorМаркова, Диана
dc.contributor.authorВърбанов, Тихомир
dc.contributor.authorВълчева, Боряна
dc.contributor.authorКрачунова, Амелия
dc.contributor.authorСимеонова, Даниела
dc.contributor.authorPetkov, Plamen
dc.contributor.authorSlaveva, Krasimira
dc.contributor.authorMarkova, Diana
dc.contributor.authorVarbanov, Tihomir
dc.contributor.authorValcheva, Boriana
dc.contributor.authorKrachunova, Amelia
dc.contributor.authorSimeonova, Daniela
dc.date.accessioned2016-05-20T08:30:03Z
dc.date.available2016-05-20T08:30:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1764
dc.description.abstractЦелта на настоящата разработка е теоретично обосноваване и емпирично изследване на закономерностите в демографското, социалното и икономическото състояние на районите в България и разкриването на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия и неравенства въз основа на статистически анализ на структурата, динамиката и факторната им обусловеност. За реализирането на поставената цел се изпълняват няколко основни задачи, най-важните сред които са: характеризиране на междурегионалните неравенства и различия с подходящ статистически инструментариум; изясняване и анализ на вътрешнорегио- налните и междурегионалните неравенства и различия; установяване на закономерностите в демографското, социалното и икономическото развитие на районите чрез приложението на статистическите методи за анализ на динамични редове; установяване степента на сближеност между районите в България при отчитане въздействието на икономическата криза чрез сравнителен анализ на установените тенденции и закономерности. Изследователската теза, застъпена от авторите и потвърдена от получените в изследването резултати, е, че в условията на икономическата криза се увеличава степента на неравенство между отделните райони в България и се задълбочават демографските, социалните и икономическите различия на населението в регионален аспект. The purpose of this paper is to theoretically justify and empirically estimate the regularities in the demographic, social and economic situation of the regions in Bulgaria and to disclose the interregional and intraregional disparities and inequalities based on a statistical analysis of the structure, dynamics and their factor determination. To realize the goal several basic tasks are performed, the most important of which are: describing interregional inequalities and disparities by means of the appropriate statistical tools; clarifying and analyzing intra- and interregional inequalities and disparities; examining the regularities in the demographic, social and economic development of the regions through the application of statistical methods for the time series analysis; and estimating the degree of convergence between the regions in Bulgaria, taking into account the impact of the economic crisis through a comparative analysis of the identified trends and patterns. The thesis statement advocated by the authors and confirmed by the results obtained in the study is that the economic crisis increases the degree of inequality between the regions in Bulgaria and intensifies the demographic, social and economic disparities of the population in terms of regions.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries21;14
dc.subjectмеждурегионални и вътрешнорегионални неравенства и различияbg_BG
dc.subjectстатистически анализbg_BG
dc.subjectструктурни различияbg_BG
dc.subjectикономическа кризаbg_BG
dc.subjectinterregional and intraregional inequalities and disparitiesbg_BG
dc.subjectstatistical analysisbg_BG
dc.subjectstructural disparitiesbg_BG
dc.subjecteconomic crisisbg_BG
dc.titleСТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО‐ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ДЕМОГРАФСКИТЕ РАЗЛИЧИЯ И НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ РАЙОНИТЕ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.title.alternativeSTATISTICAL ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC DISPARITIES AND INEQUALITIES BETWЕЕN ADMINISTRATIVE REGIONS IN BULGARIAbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record