Show simple item record

dc.contributor.authorБаташки, Георги
dc.contributor.authorИмалова, Диана
dc.contributor.authorКънева, Тотка
dc.contributor.authorАндреев, Иван
dc.contributor.authorВечев, Венцислав
dc.contributor.authorBatashki, Georgi
dc.contributor.authorImalova, Diana
dc.contributor.authorKaneva, Totka
dc.contributor.authorAndreev, Ivan
dc.contributor.authorVechev, Ventsislav
dc.date.accessioned2016-05-20T08:54:23Z
dc.date.available2016-05-20T08:54:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1770
dc.description.abstractНастоящото научно изследване анализира състоянието на съществуващата счетоводна практика в предприятията от публичния сектор. Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко предприятие е водещ мотив за търсеното на теоретично обосновани и практически приложими решения, свързани с решаването на конкретни актуални проблеми. Посоченото обстоятелство в пълна степен се отнася и за счетоводството на предприятията от публичния сектор. Върху тази основа аргументирано се предлагат възможности за решаване на проблеми с теоретико-методологичен и практикоприложен характер в счетоводството на бюджетните предприятия. В резултат на апробацията им в дейността на изследваните предприятия се повишава качеството на създавания счетоводно-информационен продукт. The research analyzes the current accounting practices of the public sector enterprises. The constantly growing requirements for the generated accounting information related to the activities of every enterprise are the main reason for the search of theoretically grounded and practically feasible solutions to some specific and topical problems. This circumstance applies largely to the accounting systems of the public sector enterprises as well. On this basis ideas are offered for substantiated solutions to some theoretical and practical problems of accounting in budget enterprises. The practical approbation of these solutions in certain enterprises resulted in a higher quality of their accounting information product.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries17;7
dc.subjectсчетоводствоbg_BG
dc.subjectпубличен секторbg_BG
dc.subjectсчетоводна политикаbg_BG
dc.subjectсчетоводни стандартиbg_BG
dc.subjectaccountingbg_BG
dc.subjectpublic sectorbg_BG
dc.subjectaccounting standardsbg_BG
dc.titleПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНО- ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОРbg_BG
dc.title.alternativePROBLEMS RELATED TO ACCOUNTING AND INFORMATION PROVISION OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC SECTOR ENTERPRISESbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record