Show simple item record

dc.contributor.authorКраева, Виолета
dc.contributor.authorЕмилова, Петя
dc.contributor.authorМаринова, Наталия
dc.contributor.authorМаринова, Кремена
dc.contributor.authorKraeva, Violeta
dc.contributor.authorEmilova, Petya
dc.contributor.authorMarinova, Natalya
dc.contributor.authorMarinova, Kremena
dc.date.accessioned2016-05-20T10:15:50Z
dc.date.available2016-05-20T10:15:50Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1772
dc.description.abstractУправлението на взаимоотношенията с клиентите във финансовите предприятия е от стратегическо значение за техния успех. През последните години секторът осъзнава важността на Интернет като единна платформа за осъществяване на бизнеса и като основна комуникационна среда. Онлайн банкирането, интернет застраховането, персоналното обслужване на клиентите на различни здравни, пенсионни и осигурителни фондове е немислимо без наличието на напълно интегрирана електронна система за управление на взаимоотношенията с клиентите (e-CRM система). Студията цели да покаже резултатите от направено анкетно проучване в 24 български финансови организации по отношение на: разпространението на e-CRM системите, архитектурните и функционалните им особености, икономическите и неикономическите ефекти и ползи от прилагането им, възвръщаемостта на инвестицията. Предложени са модели за усъвършенстване на системата и на бизнес процесите, ориентирани към клиентите. Customer relationship management in financial enterprises is a key strategic factor for their success. In recent years this sector recognizes the importance of the Internet as a unified platform for doing business and as a main communication environment. Online banking, online insurance, personal customer service of various health, pension and insurance funds is impossible without a fully integrated electronic customer relationship management system (e-CRM System). The study aims to outline the results of a survey in 24 Bulgarian financial institutions with regard to: proliferation of e-CRM systems, architectural and functional features, and non-economic effects and benefits of their implementation, return on investment. Models were proposed for improving the system and customer-oriented business process.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries17;8
dc.subjectфинансов секторbg_BG
dc.subjectмодел на усъвършенствана e-CRM системаbg_BG
dc.subjectбизнес процесиbg_BG
dc.subjectориентирани към клиентитеbg_BG
dc.subjectElectronic Customer Relationship Management Systembg_BG
dc.subjectmodel of improving e-CRM systembg_BG
dc.subjectcustomer-oriented business processbg_BG
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕbg_BG
dc.title.alternativeSTUDY OF THE STATE-OF-THE-ART, POSSIBILITIES AND PROSPECTS OF IMPLEMENTING ELECTRONIC CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record