Show simple item record

dc.contributor.authorАтанасова, Христина
dc.contributor.authorAtanasova, Hristina
dc.date.accessioned2016-05-20T10:23:59Z
dc.date.available2016-05-20T10:23:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1775
dc.description.abstractЕдна от най-често използваните форми за извършване на застрахователна дейност на територията на РБългария е учредяването на клон. Откриването на клон е възможност. То е право на застраховател със седалище от държава–членка, но е задължение на застраховател от трета държава. Това означава, че застрахователят от държава–членка може да използва и някоя от другите възможности за извършване на застрахователна дейност, докато застрахователят от трета държава може да извършва застраховане и презастраховане само след вписването на клон в търговския регистър съобразно разпоредбите на Търговския закон. Именно тези различни възможности насочиха интереса на автора към избраната тема. Основната цел, която се преследва в предложения проект, е да се проследи историческото развитие на нормативната уредба относно възможностите за извършване на застрахователна дейност у нас; да се даде юридическа характеристика на клона на застраховател и да се направи съпоставка между застраховател от държава–члена на ЕС и застраховател от трета държава. One of the most commonly used forms for insurance activity in Bulgaria is the establishment of a branch. The opening of a branch is possible. It is the right of an insurer domiciled in a Member State but is an obligation of an insurer from a third country. This means that the insurer from a Member State may use any of the other options for conducting insurance business whereas an insurer from a third country may conduct insurance and reinsurance only after entering the branch in the commercial register under the provisions of the Commerce Act. It is these different options that directed the author's interest in the chosen topic. The main objective pursued in the proposed project is to trace the historical development of regulations about how to conduct insurance business in our country, to give a legal description of the branch of an insurer and to compare an insurer in an EU Member State and an insurer from a third country.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries17;9
dc.subjectклонbg_BG
dc.subjectфилиал на застрахователbg_BG
dc.subjectправо на установяванеbg_BG
dc.subjectсвобода на предоставяне на услугиbg_BG
dc.subjectчуждестранен застрахователbg_BG
dc.subjectbranchbg_BG
dc.subjectcaptive insurance companybg_BG
dc.subjectright of establishmentbg_BG
dc.subjectforeign insurerbg_BG
dc.titleОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В КЛОН НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВОbg_BG
dc.title.alternativeORGANIZATION OF WORK IN A BRANCH OF AN INSURANCE COMPANYbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record