Show simple item record

dc.contributor.authorДенева, Анета
dc.contributor.authorСпасовски, Цанко
dc.contributor.authorDeneva, Aneta
dc.contributor.authorSpasovsky, Zanko
dc.date.accessioned2016-05-20T10:39:33Z
dc.date.available2016-05-20T10:39:33Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1777
dc.description.abstractПредприятията от различните сектори на индустриалното производ- ство отдавна са осъзнали необходимостта от управление на своите активи. Нещо повече дейностите по това управление са станали неотменим атрибут на фирмените стратегии за повишаване на потенциала и финансовата сигурност на стопанските единици. Резултатите от тяхното приложение намират израз в намалението на разходите за поддръжка в рамките на 20-40% и нарастване обема на произведената продукция с 5-10% без да се налага извършването на допълнителни капиталови инвестиции. Определящи при избора на една или друга система за управление на активите са характера и динамиката на индустриалния сектор, пазарната среда и съществу- ващите нормативни и регулаторни ограничения. Сектор С “Преработваща промишленост” и раздел 21.1 „Производство на лекарствени вещества” са с утвърдено място в общата структура на нашето индустриално производство. През последното десетилетие предприятията претърпяха редица трансформации, свързани с промяна на формата на собственост и обновяване на производствените мощности. С навлизането на мощните международни компании като “ГлаксоСмитКлайн” и „Актавис” се създадоха възможности за реалното изграждане на системи за управление на активите. Enterprises of different industrial production sectors have realized a long time ago necessity of asset management. Even more these management activities have become irreversible firm strategy’s attribute for increasing potential and finance security of the economic units. Their practice in a few big industrial enterprises result in decreasing operative expenditure in 20-40 % and increasing the capacity of production with 5-10 % without necessity of additional capital investment. The choice of one or another asset management system is determined by the character and dynamic of the industrial sector, market environment and the existing law restricts. The sub-sector C “Production of medicinal substances and products” and section 21.1 “Production of pharmaceutical drugs” have established place in the overall structure of our industrial production. Over the last decade companies from the sub-sector suffered a number of transformations associated with a change of form of ownership and renovation of production facilities. With the advent of powerful international companies like “GlaxoSmithKline” and “Actavis” opportunities were created for the actual construction of systems for asset management.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries13;7
dc.titleПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЕТОbg_BG
dc.title.alternativeCHALLENGES FOR THE MANAGEMENT OF TANGIBLE ASSETS IN THE ENTERPRISEbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record