Show simple item record

dc.contributor.authorШишманов, Красимир
dc.contributor.authorЦанов, Емил
dc.contributor.authorПетров, Стефан
dc.contributor.authorShishmanov, Krasimir
dc.contributor.authorTsanov, Emil
dc.contributor.authorPetrov, Stefan
dc.date.accessioned2016-05-20T10:57:02Z
dc.date.available2016-05-20T10:57:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1784
dc.description.abstractИнформационно-аналитичните системи и технологии са актуални и иновативни софтуерни решения, които могат да подпомогнат мениджърите на бизнес организациите при вземането на управленски решения. Целта на разработката е да се обоснове тяхното значение за подобряване на конкурентоспособността и да се представи технологичната готовност на българските предприятия за внедряване на новите решения. Акцентът е поставен върху двете най-популярни аналитични технологии: OLAP и Data Mining. Сред задачите, заложени в студията, са: изследване проблемите при работата на корпоративните информационни системи в българските фирми, установяване степента на използване на аналитичен софтуер от тяхна страна, извеждане профила на предприятията, които успешно са внедрили информационно-аналитични системи, както и установяване състоянието на информационната инфраструктура и възможностите за внедряване на аналитични технологии. Отчита се, че българските предприятия имат необходимата информационна инфраструктура за внедряване на информационно-аналитични системи, но степента на тяхното приложение и ефективността от нейното използване не са високи. Analytical information systems and technologies are modern and innovative software solutions, which could support managers of business organizations in making managerial decisions. The present study aims to prove their ignificance in improving the competitiveness of enterprises. It also aims to explore the technological preparedness of Bulgarian enterprises to implement new software analytical solutions. It emphasizes on the two most popular analytical technologies: On-line Analytical Processing (OLAP) and Data Mining. The main tasks of the study could be summarized in: establishing the problems of Business Information Systems exploitation in Bulgarian enterprises, revealing the usage level of analytical software by them, determining the company profile of enterprises which have successfully implemented analytical solutions, establishing the current state of information infrastructure and possible perspectives for implementation of innovative analytical technologies. The conclusion is that Bulgarian enterprises have the necessary information infrastructure for implementation of analytical software, but the level of its application and the effectiveness of its exploitation are not high enoughbg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries20;2
dc.subjectанализ на данниbg_BG
dc.subjectинформационно-аналитични системиbg_BG
dc.subjectсклад от данниbg_BG
dc.subjectdata analysisbg_BG
dc.subjectanalytical information systemsbg_BG
dc.subjectOLAPbg_BG
dc.subjectdata miningbg_BG
dc.subjectdata warehousebg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНИ СИСТЕМИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯbg_BG
dc.title.alternativeOPPORTUNITIES FOR APPLICATION OF ANALYTICAL INFORMATION SYSTEMS IN BULGARIAN ENTERPRISESbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record