Show simple item record

dc.contributor.authorГорчева, Таня
dc.contributor.authorЛюбенов, Здравко
dc.contributor.authorСавчева, Велина
dc.contributor.authorGorcheva, Tania
dc.contributor.authorLyubenov, Zdravko
dc.contributor.authorSavcheva, Velina
dc.date.accessioned2016-05-20T12:33:30Z
dc.date.available2016-05-20T12:33:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1796
dc.description.abstractЦелта на студията е да се разкрият основни аспекти на корпоративната социална отговорност в практиката на фирмите. В тази връзка основните изследователски задачи са свързани с разкриването на нейната същност, представяне и обобщаване на опита в тази област. Тезата, която защитават авторите, е, че корпоративна социална отговорност описва промените, настъпващи в резултат на бурното развитие на техническия прогрес и интелектуализацията на икономиките, които стават причина за промяна в статута и значението на отделните стопански субекти, тъй като чрез тяхното успешно функциониране все по-ярко се откроява взаимната обвързаност между икономическото развитие и общественото благосъстояние, проявяваща се във всичките аспекти и нива на проявление. Като резултат от настоящото изследване са проучени разпространените „добри практики” от Европа и България в сферата на корпоративната социална отговорност. Същите са подложени на задълбочен анализ в контекста на протичащите процеси на национално, европейско и световно ниво. The aim of this study is to reveal some key aspects of the corporate social responsibility (CSR) in business practices. In this regard, the main research tasks relate to disclosure of its nature, presentation and summary of experience in this field. The arguments of the authors are that CSR describes the changes occurring as a result of the rapid development of technology and the intellectualization of economies causing a change in the status and importance of individual businesses, because their successful operation vividly outlines the interrelationship between economic development and social welfare in all aspects and levels of manifestation. As a result of this study the popular “good practices" in Europe and Bulgaria in the field of corporate social responsibility are investigated. They are subjected to a thorough analysis in the context of the processes occurring at national, European and global levelsbg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries20;6
dc.subjectкорпоративна социална отговорностbg_BG
dc.subjectдобри практикиbg_BG
dc.subjectикономически просперитетbg_BG
dc.subjectcorporate social responsibilitybg_BG
dc.subjectgood practicesbg_BG
dc.subjecteconomic prosperitybg_BG
dc.titleСОЦИАЛНАТА КОРПОРАТИВНА ОТГОВОРНОСТ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАКТИКА И У НАСbg_BG
dc.title.alternativeCORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE EUROPEAN PRACTICE AND IN BULGARIAbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record