Show simple item record

dc.contributor.authorДимитрова, Теодора
dc.contributor.authorМаринов, Иван
dc.contributor.authorDimitrova, Teodora
dc.contributor.authorMarinov, Ivan
dc.date.accessioned2016-05-20T12:43:42Z
dc.date.available2016-05-20T12:43:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1803
dc.description.abstractПрез последните две десетилетия съществено нарастват теоретичните и практико-приложните изследвания на влиянието, което оказват ключови детерминанти върху предлагането на банкови потребителски кредити. От оптималното структуриране на кредитните сделки зависи не само тяхната доходност, но и ни- вото на кредитен риск. Това твърдение, разбира се, не бива да противоречи на спазването на следните два принципа: 1) Размерът и срокът на банковия кредит трябва напълно да съответстват на реалната необходимост от финансиране и 2) Стойността на задължението да се „обезпечи” с достатъчно ниво кредитоспособ- ност. В настоящата разработка авторите се ангажират със задълбочено проучване и оценяване на ключови фактори, въздействащи върху матуритетната структура и размера на банковите кредити с цел потребление в България. Посредством анкетно проучване се цели да се анализира и оцени приоритетът на ключови детерминанти, въздействащи върху кредитната политика, на базата на индивидуалните мнения на банковите експерти, пряко ангажирани с разрешаването на потребителски кредити. Over the last two decades there has been a substantial increase in theoretical and practical-applied research into the impact of key determinants on the consumer loans that banks offer. Their profitability and credit risk level depend on the optimum structuring of credit transactions. Of course this statement should not contradict the compliance with the following two principles: 1) The amount and the term of the bank loan must fully comply with the actual need for funding, and 2) The value of the debt must be ‘secured’ with a sufficient level of creditworthiness. In this paper, the authors commit themselves to a thorough examination and assessment of key factors influencing the maturity structure and the amount of bank consumer loans in Bulgaria. Through a survey they aim to analyze and assess the priority of key determinants that affect the credit policy on the basis of individual opinions of bank experts directly involved in granting consumer loans.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries22;3
dc.subjectтърговски банкиbg_BG
dc.subjectпотребителско кредитиранеbg_BG
dc.subjectглобална финансова кризаbg_BG
dc.subjectcommercial banksbg_BG
dc.subjectconsumer lendingbg_BG
dc.subjectglobal financial crisisbg_BG
dc.titleОЦЕНЯВАНЕ ФАКТОРНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ РАЗМЕРА И ПАДЕЖНИЯ ПРОФИЛ НА БАНКОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.title.alternativeASSESSMENT OF FACTORS INFLUENCING THE AMOUNT AND MATURITY PROFILE OF BANK CONSUMER LOANS IN BULGARIAbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record