Show simple item record

dc.contributor.authorШишманов, Красимир
dc.contributor.authorМаринова, Кремена
dc.contributor.authorБойчев, Бойчо
dc.contributor.authorShishmanov, Krasimir
dc.contributor.authorMarinova, Kremena
dc.contributor.authorBoychev, Boycho
dc.date.accessioned2016-05-20T13:09:59Z
dc.date.available2016-05-20T13:09:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1815
dc.description.abstractСъвременните платежни системи, като всички иновативни решения, се стремят, максимално да отговорят на технологичните възможности и изисквания на бизнеса. Компаниите все по-широко използват електронните инструменти като основно средство за своите разплащания и осъществяване на бизнес. Днес използ- ването на банковите карти, електронното банкиране и онлайн разплащателните системи са най-предпочитаните способи за осъществяване на финансовите взаимоотношения между организациите й фирмите и гражданите.Целта на настоящата студия е да се представи използването на банковите карти като едно от най-перспективните направления в развитието на електронните плащания у нас. Задачите на изследването са свързани с проучване на текущото състояние и перспективите при прилагане на банковите карти в България, рисковете и проблемите пред тези банкови продукти, най-вече в областта на сигурността, и изготвяне на SWOT и PESTEL анализи на това разплащателно средство. Основната изследователска теза е, че наличието на нови средства за електронни разплащания, в т.ч. банкови карти, предполага предлагането на адекватни банкови услуги, максимално удобни и ефективни за потребителите, с което се увеличава тяхната конкурентоспособност. Въз основа на изследването можем да си направим извода, че банковите карти стават все по-разпространени в българската практика, но прилагането им е свързано с решаването на редица проблеми по отношение на тяхната сигурност.Modern payment systems, like all innovative solutions, strive to fully meet the technological capabilities and business requirements. Companies are increasingly using electronic tools as their primary means of payment and doing business. Today, the use of bank cards, electronic banking and online payment systems are the most preferred means for financial relationships between organizations, companies and citizens. This study aims to present the use of bank cards as one of the most promising tendencies in the development of electronic payments in the country. The main tasks of the study are to examine the current state and prospects for the implementation of bank cards in Bulgaria, the risks and problems facing these banking products, especially in the field of security, and to prepare SWOT and PESTEL analyses of this payment method. The main research thesis is that the new methods of electronic payments, including bank cards, mean provision of adequate banking services, maximally convenient and efficient for consumers, which increases their competitiveness. Based on the study, we can conclude that bank cards are becoming more prevalent in Bulgarian practice, but their application is related to solving a number of problems in terms of their security.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries23;2
dc.subjectелектронни разплащанияbg_BG
dc.subjectбанкови картиbg_BG
dc.subjectрискbg_BG
dc.subjectSWOT анализbg_BG
dc.subjectelectronic paymentsbg_BG
dc.subjectbank cardsbg_BG
dc.subjectriskbg_BG
dc.titleСЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БАНКОВИ КАРТИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗПЛАЩАНЕ (РАЗПЛАЩАТЕЛЕН ИНСТРУМЕНТ) В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.title.alternativeSTATE AND PROSPECTS OF USING BANK CARDS AS PAYMENT INSTRUMENTS IN BULGARIAbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record