Show simple item record

dc.contributor.authorКрумов, Крум
dc.contributor.authorТананеев, Емилиян
dc.contributor.authorСтойкова, Пепа
dc.contributor.authorЦветкова, Надежда
dc.contributor.authorПеткова, Зорница
dc.contributor.authorКостова, Силвия
dc.contributor.authorАнтов, Момчил
dc.contributor.authorKrumov, Krum
dc.contributor.authorTananeev, Emiliyan
dc.contributor.authorStoykova, Pepa
dc.contributor.authorTsvetkova, Nadezhda
dc.contributor.authorPetkova, Zornitsa
dc.contributor.authorKostova, Silviya
dc.contributor.authorAntov, Momchil
dc.date.accessioned2016-05-20T13:36:04Z
dc.date.available2016-05-20T13:36:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1827
dc.description.abstractИзследването на спецификите в проявлението на контролните професии дава възможност да се установи дали съответства обучението по контрол с изискванията за постъпване на работа в съответните контролни институции. Въз основа на класификация и систематизация на теоретичните познания за контролната дейност и сравняването им с нормативните изисквания за практическата реализация на контролните кадри, могат да се направят изводи за усъвършенстване теоретичната подготовка на бъдещите контролни специалисти. В т еорията н а контрола е безусловно известна установената класификация на видовете контролни органи, съобразно която те могат да бъдат: вътрешни и външни, специализирани, специални и общи, имащи и нямащи санкционни функции и др. Подготовката на студенти, които са бъдещите контролни специалисти, изисква да се познават спецификите на образователните и квалификационните институции, в които ще реализират трудовите си функции. Studying the specifics of controller jobs makes it possible to determine whether the training in controlling complies with the requirements for employment in the controlling institutions. Based on the classification and systematization of theoretical knowledge for the controlling activity and comparing them with the legal requirements for the practical realization of controlling graduates inferences can be made about the improvement of the theoretical training of prospective controlling specialists. The control theory has the unconditionally established classification of the kinds of controlling bodies according to which they may be: internal and external, specialized, special and general, having or not having penalty functions, etc. The training of students who are future controllers requires them to know the specifics of the educational and vocational institutions, where they will carry out their employment functions.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries17;20
dc.subjectконтролни правомощияbg_BG
dc.subjectзнанияbg_BG
dc.subjectуменияbg_BG
dc.subjectcontrol authoritybg_BG
dc.subjectknowledgebg_BG
dc.subjectskillsbg_BG
dc.titleСЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА НА БАКАЛАВЪРСКОТО И МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВ КОНТРОЛbg_BG
dc.title.alternativeSTATE AND POSSIBILITIES FOR ADAPTING TO THE ECONOMIC ENVIRONMENT OF THE BACHELOR AND MASTER’S COURSES IN FINANCIAL CONTROLbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record