Show simple item record

dc.contributor.authorБлажева, Виолета
dc.contributor.authorBlazheva, Violeta
dc.date.accessioned2016-05-20T13:39:11Z
dc.date.available2016-05-20T13:39:11Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1829
dc.description.abstractУстойчивото развитие на европейския аграрен сектор има за цел постоянно подобряване качеството на живота и благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения. То е насочено към установяване на връзка между икономически напредък, опазване на околната среда и постигане на социална справедливост. Настоящата разработка има за цел проучване на иновациите в икономи ката (в т.ч. в аграрния сектор) в контекста на Стратегия „Европа 2020” за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Нейното изпълнение се дефинира със следните задачи: проучване на теорията и практиката за изясняване на спецификата и понятийния апарат относно иновациите в икономиката (в т.ч. аграрния сектор); идентифициране на факторите, налагащи въвеждането на иновации (в т.ч. в аграрния сектор); отразяване на европейската политика в областта на иновациите (в т.ч. в аграрния сектор); предложения и изводи относно въвеждането на иновации в аграрния сектор за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Обект на изследване са иновациите в икономиката и вчастност иновациите в аграрния сектор (предмет на изследване). Изследователската теза произтича от необходимостта за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж от приложението на иновациите в контекста на Стратегия „Европа 2020”. От тази позиция е необходимо стимули- ране развитието на конкурентоспособно и устойчиво селско и горско стопанство, което „постига повече с по-малко” в хармония с околната среда. The sustainable development of the European agricultural sector aims to continuously improve the quality of life and well-being of the present and future generations. It is intended to establish a relationship between economic development, environmental protection and social justice. The purpose of this paper is to study innovation in the economy as a whole and particularly in the agricultural sector in the context of the Europe 2020 Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. It focuses on the following tasks: studying the theory and practice to clarify the specifics and concepts regarding innovation in the economy (including in the agricultural sector); identifying the factors necessitating the introduction of innovation (including in the agricultural sector); covering the European policy in the field of innovation (including in the agricultural sector); proposals and conclusions on the introduction of innovation in the agricultural sector for achieving smart, sustainable and inclusive growth. The object of the study is innovation in the economy and in particular innovation in the agricultural sector (subject of study). The research thesis stems from the need to achieve smart, sustainable and inclusive growth by applying innovation in the context of the Europe 2020 Strategy. This makes it necessary to stimulate the development of competitive and sustainable agriculture and forestry, which ‘achieves more with less’ in harmony with the environment.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries22;7
dc.subjectиновацииbg_BG
dc.subjectСтратегия „Европа 2020”bg_BG
dc.subjectПрограма „Хоризонт 2020”bg_BG
dc.subjectаграрен секторbg_BG
dc.subjectinnovationbg_BG
dc.subjectEurope 2020 Strategybg_BG
dc.subjectHorizon 2020 Programmebg_BG
dc.subjectagricultural sectorbg_BG
dc.titleИНОВАЦИИ В АГРАРНИЯ СЕКТОРbg_BG
dc.title.alternativeINNOVATION IN THE AGRICULTURAL SECTORbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record