Show simple item record

dc.contributor.authorАдамов, Величко
dc.contributor.authorAdamov, Velichko
dc.date.accessioned2016-05-25T06:21:38Z
dc.date.available2016-05-25T06:21:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1838
dc.description.abstractЗа основен обект на изследването се определя оценяването на риска при избора на инвестиции, а за негов предмет – емпиричното извеждане и оценка на коефициента beta в условията на българския капиталов пазар. Целта на изследването е да развие теоретични виждания относно оценяването на риска при избора на инвестиции и подложи на емпирично извеждане и трендов анализ стойностите на коефициента beta за водещите български публични компании, включени в индекса SOFIX. С оглед на формулираните обект, предмет и цел изследването е структурирано в 4 основни части. В първата част са развити виждания относно съвременните цели и теоретични основи пред инвестиционното управление. Във втората част се акцентира върху възможностите за включване на риска в инвестиционния анализ. Третата част подлага на критична оценка методическата рамка за инвестиционна селекция. В четвъртата част е развито емпирично проучване на коефициента beta на дружествата от индекса SOFIX в периода 2007–2012 г., като са установени тенденции и е предложено корпоративно групиране съобразно капацитета за възстановяване на пазарната капитализация на предкризисните нива. Резултатите показват, че от водещите български дружества две имат коефи- циент beta (върху основата на месечни данни за периода IX’2007-IX’2012) над 1,25 или 13,3% от общия брой дружества в индекса; с коефициент beta в границите от 0,75 до 1,25 са седем дружества или 46,7 процента от индекса и с консервативни значения на коефициента от под 0,75 са шест дружества или 40% от индекса. The paper reviews risk assessment for selection of investments in terms of empirical derivation and estimation of beta coefficients on the capital market in Bulgaria. It aims to develop some theoretical aspects regarding risk assessment for investment selection as well as to provide empirical derivation and trend analysis of the beta coefficient values of leading Bulgarian public companies included in the SOFIX index. The paper is structured in four main parts according to its subject matter, goal and objectives. The first part reviews the current objectives and the theoretical grounds of investment management. The second part focuses on the possibilities to include risk into the investment analysis. The third part analyzes the methodological framework for investment selection. The fourth part presents an empirical study of the beta coefficients of the SOFIX companies for the period 2007-2012, identifies trends and proposes corporate grouping according to their capacity to restore market capitalization to the precrisis levels. The results show that two of the leading Bulgarian companies (i.e. 13.3% of the total number of companies in the index) have betas exceeding 1.25 (based on monthly data for the period Sept. 2007 - Sept. 2012), seven companies (46.7% of the index) have beta coefficients between 0.75 and 1.25 and six companies (40% of the index) have conservative betas of less than 0.75.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries18;1
dc.subjectCAPMbg_BG
dc.subjectbetabg_BG
dc.subjectSOFIXbg_BG
dc.titleИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА ПРИ ИЗБОРА НА ИНВЕСТИЦИИ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКАbg_BG
dc.title.alternativeRISK ASSESSMENT TOOLS FOR INVESTMENT SELECTION – THEORY AND PRACTICEbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record