Show simple item record

dc.contributor.authorНиколова, Марина
dc.contributor.authorЛинкова, Маруся
dc.contributor.authorШенкова, Цветана
dc.contributor.authorСтоилова, Даниела
dc.contributor.authorЛазарова, Елица
dc.contributor.authorNikolova, Marina
dc.contributor.authorLinkova, Marusya
dc.contributor.authorShenkova, Tsvetana
dc.contributor.authorStoilova, Daniela
dc.contributor.authorLazarova, Elitsa
dc.date.accessioned2016-05-25T08:59:26Z
dc.date.available2016-05-25T08:59:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1851
dc.description.abstractНастоящото проучване се основава на тезата, че е необходимо обвързване на чуждоезиковото и специализираното икономическо обучение. Във връзка с това са изведени три изследователски цели: проучване мотивацията и очакванията на студентите от чуждоезиковото и специализираното икономическо обучение; разкриване възможностите за усъвършенстване обмена на информация между обучаващите се и завършилите студенти и укрепване на алумните отношения; проследяване реализацията на студентите по време и след придобиването на образователно-квалификационните степени. Конкретните задачи са свързани с разработване на допълнителни учебни материали и инструментариум за изследване и оценка на мотивацията и очакванията от професионалното и чуждоезиково обучение на студентите. Резултатите от осъществяването на научно-изследователския проект са: извеждане на подходи и методика на обучение за оптимизиране на учебния процес и мотивиране към активност на студентите през целия курс на обучение; изготвяне на методика за постоянен мониторинг на нуждите и нагласите на обучаваните студенти в специалност „Аграрна икономика”; изготвяне на учебно помагало по специализиран английски език за нуждите на студентите, изучаващи туристически дисциплини. The present study is based on the thesis that foreign language teaching (FLT) and specialized economic courses should be interrelated. With reference to this the authors have set three research goals: to study students’ motivation and attitudes towards FLT and their specialized economic studies; to identify the possibilities for improving the exchange of information between current and already graduated students and strenghtening the alumni relations; to monitor students’ realaization during their Bachelor and Master’s studies and after graduation. The specific tasks of the study are related to the development of additional materials and an instrument for researching and assessing learners’ motivation and attitudes towards FLT and their specialized economic courses. The results of the completed project include the development of approaches and a methodology for optrimization of the teaching process and increasing students’ motivation during the whole course of their studies; a methodology for a continuous monitoring of the needs and attitudes of students enrolled in the Agricultural Economy program; a handbook of English for Tourism for learners taking tourismrelated courses.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries20;13
dc.subjectобучениеbg_BG
dc.subjectмотивацияbg_BG
dc.subjectоптимизацияbg_BG
dc.subjectпрофесионална подготовкаbg_BG
dc.subjecttrainingbg_BG
dc.subjectmotivationbg_BG
dc.subjectrealizationbg_BG
dc.subjectoptimizationbg_BG
dc.subjectoptimization trainingbg_BG
dc.titleПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИbg_BG
dc.title.alternativeINCREASING THE QUALITY OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING OFFERED TO LEARNERS STUDYING TOURISM-RELATED COURSESbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record