Show simple item record

dc.contributor.authorДочев, Михаил
dc.contributor.authorБелоусов, Анатолий
dc.contributor.authorШелухина, Елена
dc.contributor.authorЧиприянова, Галина
dc.contributor.authorГеоргиева, Галя
dc.contributor.authorDochev, Mihail
dc.contributor.authorBelousov, Anatoliy
dc.contributor.authorSheluhina, Elena
dc.contributor.authorChipriyanova, Galina
dc.contributor.authorGeorgieva, Galya
dc.date.accessioned2016-05-25T11:16:33Z
dc.date.available2016-05-25T11:16:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1865
dc.description.abstractТемата за проблемите на счетоводството е актуална и полезна за теорията и практиката. Целта на изследването е да се проучи счетоводството в теоретичен и практически аспект като информационна система днес и в бъдеще. За постигането й се предвижда изпълнение на следните задачи: да се изследва счетоводната практиката на българските предприятия и нейните информационни възможности; да се изследва степента на приложение на електронния подпис, електронното банкиране, електронното фактуриране и други електронни приложения. Изследователските тези на изследването са: бързото развитие на НТП предполага промяна в счетоводната информационна система; необходимостта от комплексна и навременна счетоводна информация налага широкото използване на електронните приложения за пренос и съхранение на информация. Резултатите от проведеното изследване ни дават основание да откроим няколко по-важни извода, а именно: 1) счетоводството е основна информационна система в предприятието, счетоводната информация е средство за ефективното му управление; 2) счетоводната нормативна уредба е в непрекъсната динамика; 3) финансовото отчитане цели, информацията във финансовите отчети да притежава качеството „полезност”; 4) нараства приложението на квалифицирания електронен подпис, електронното банкиране, електронния документ и други, в т.ч. във връзка с годишното счетоводно приключване и придобиването на дълготрайни материални активи от Оперативна програма на Европейския съюз. The subject of the study is an interesting topic for theoretical research and it is up-to-date and useful in practice. The aim of the study is to examine accounting in theoretical and practical aspects as an information system. To achieve this aim the following tasks have to be performed: to examine the accounting practice of Bulgarian enterprises and its information opportunities; to examine the degree of application of the electronic signature, electronic banking, electronic invoicing and other electronic applications. The thesis statements are: the fast development of scientific and technical progress requires a change in the accounting information system; the need for comprehensive and timely accounting information requires the extensive use of electronic applications for transmitting and storing information. The results of the study we conducted enable us to outline several major conclusions: 1) accounting is a major information system in an enterprise, accounting information is a means for its effective management; 2) accounting regulations are in a continuous dynamics; 3) the aim of financial reporting is that the information in the financial statements has the property of ‘usefulness’; 4) the use of qualified electronic signature, electronic banking, electronic documents and other electronic applications is increasing, including in connection with the annual closing of accounts and the acquisition of fixed assets from the Operational Programme of the European Union.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries22;11
dc.subjectсчетоводна отчетностbg_BG
dc.subjectсчетоводна информационна системаbg_BG
dc.subjectелектронни приложенияbg_BG
dc.subjectгодишно счетоводно приключванеbg_BG
dc.subjectелектронен подписbg_BG
dc.subjectaccountingbg_BG
dc.subjectaccounting information systembg_BG
dc.subjectelectronic applicationsbg_BG
dc.subjectannual accountsbg_BG
dc.subjectelectronic signaturebg_BG
dc.titleПРАКТИКОПРИЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТОbg_BG
dc.title.alternativePRACTICALAPPLIED PROBLEMS OF ACCOUNTINGbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record