Show simple item record

dc.contributor.authorТрайков, Богомил
dc.contributor.authorПопов, Веселин
dc.contributor.authorКузнецов, Юрий
dc.contributor.authorЦанов, Емил
dc.contributor.authorЛалев, Ангелин
dc.contributor.authorБожиков, Асен
dc.contributor.authorTraykov, Bogomil
dc.contributor.authorPopov, Veselin
dc.contributor.authorKuznetsov, Yuriy
dc.contributor.authorTsanov, Emil
dc.contributor.authorLalev, Angelin
dc.contributor.authorBozhikov, Asen
dc.date.accessioned2016-05-25T11:29:05Z
dc.date.available2016-05-25T11:29:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1866
dc.description.abstractСъвременният софтуер става все по-сложен, опитвайки се да отговаря в пълна степен на непрекъснато нарастващите изисквания на потребителите. Поради тази причина едно от основните предизвикателства пред управлението на софтуерните проекти е мащабирането на процеса по разработката, така че в него да участват множество разработчици, независимо от тяхното географско местоположение и това да не оказва влияние върху качеството на резултатната софтуерна система. Изключително важно значение за постигане на тази цел имат системите за контрол на версиите. На пазара се предлагат много софтуерни системи за управление на версиите, което затруднява ръководителите на проекти при избора на подходящото за тях решение, тъй като влияние оказват множество фактори като: използвана среда за разработка, брой участници в екип, сложност на проекта и т.н. Целта на настоящото изследване е да се разработи многофакторна методика за оценка на системите за контрол на версиите, като се: анализират средите за разработка, на базата на проучване на техните възможности чрез изграждането на адекватна лабораторна среда за тестване; разработи подходяща методика за избор на среди за контрол на версиите; приложи разработената методиката за оценка на най-популярните софтуерни продукти за контрол на версиите. Предлага се набор от показа- тели за оценка, организирани в четири групи според спецификата и разновидността на изследваните характеристики. Modern software is becoming increasingly complex while trying to fully meet the incessantly growing requirements of customers. Therefore, one of the main challenges facing software project management is the scalability of the development process so that it involves multiple developers regardless of their geographic location, and so that it does not affect the quality of the resulting software system. Version control systems are crucial for the achievement of this goal. There are many version control systems offered on the market, thus making it difficult for project managers to select the right solution for their needs because many factors should be considered, such as: the integrated development environment used, the number of team participants, the complexity of the project, etc. The purpose of this study is to develop a multi-factor methodology for version control systems assessment by: analysing the IDEs based on a study of their capacity through building a relevant test laboratory environment; developing an appropriate methodology for selecting version control system environments; applying the developed methodology for assessing the most popular version control software products. We propose a set of assessment indicators, organized into four groups according to the specific nature and variety of the studied characteristics.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries22;12
dc.subjectсистеми за контрол на достъпаbg_BG
dc.subjectApache Subversion (SVN)bg_BG
dc.subjectMicrosoft Team Foundation Server (TFS)bg_BG
dc.subjectGitbg_BG
dc.subjectMercurialbg_BG
dc.subjectversion control systemsbg_BG
dc.titleСИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРСИИТЕ: ЕВОЛЮЦИЯ, КОНЦЕПЦИЯ, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗbg_BG
dc.title.alternativeVERSION CONTROL SYSTEMS: EVOLUTION, CONCEPT, COMPARATIVE ANALYSISbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record