Show simple item record

dc.contributor.authorМилинов, Валентин
dc.contributor.authorАнгелов, Петко
dc.contributor.authorМладенова, Мария
dc.contributor.authorMilinov, Valentin
dc.contributor.authorAngelov, Petko
dc.contributor.authorMladenova, Mariуa
dc.date.accessioned2016-05-25T13:42:54Z
dc.date.available2016-05-25T13:42:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1885
dc.description.abstractКато обект на настоящото изследване се определя степента на икономическо развитие на страни от ЕС, а за негов предмет са избрани два основни икономически показателя за сравняване – размер и темп на прираст на БВП и съотношението Консолидиран държавен дълг/БВП. Целта на разработката е да се разкрият различията при развитието на разглежданите държави от ЕС в периода преди и след кризата. Поставените задачи при разглеждането на БВП целят да се отговори на следните въпроси: „Какви се очаква да бъдат размерите на БВП през настоящата 2014 г.?”, „Коя от разглежданите европейски държави ще има найдобро представяне, спрямо БВП, в условията на световната икономическа криза?”. Основната теза е: Неспазването на решенията от Маастрихт, които засягат и величината на държавния дълг в разглежданите европейски държави, не дава възможност за вземане на ефективни управленски решения и увеличава различията в икономическото им развитие. Основни изводи: Намаляването на дълговата тежест в развитите страни, където праговите стойности на дълга и дефицита са сериозно превишени, може да се постигне чрез балансираност на държавния бюджет, подобряване методите за оценка на риска, разширяването на инвеститорската база, увеличаването на ликвидността на пазара на държавни задължения и постигане на стабилен растеж на БВП. Стремежът към спазване на Маастрихтския договор ще спомогне за намаляване на различията в икономическото развитие на страните от Европейския съюз след дълговата криза. The object of this study is the degree of economic development of EU countries, and its subject is the two major economic indicators selected for comparison – size and growth rate of GDP and the consolidated government debt to GDP ratio. The purpose of the study is to reveal the disparities in the development of the EU countries concerned in the period before and after the crisis. The Tasks set in examining the GDP aim to answer the following questions: ‘What is the size of the GDP expected to be in the current 2014?’, ‘Which of the European countries concerned will have the best performance, relative to GDP in terms of the global economic crisis?’ The main thesis is: Failure to comply with the Maastricht decisions that affect the value of the government debt in the European countries concerned does not allow for making effective management decisions and this increases the disparities in their economic development. Main conclusions: Lowering the debt burden in developed countries, where the threshold values of debt and deficit are seriously exceeded, can be achieved by balancing the government budget, improving the methods for risk assessment, expanding the investor base, increasing the liquidity in the market for government obligations and achieving a sustainable GDP growth. Striving to comply with the Maastricht Treaty will help to reduce disparities in the economic development of the European Union countries after the debt crisis.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries22;16
dc.subjectконсолидиран държавен дългbg_BG
dc.subjectБВПbg_BG
dc.subjectдългова кризаbg_BG
dc.subjectconsolidated government debtbg_BG
dc.subjectGDPbg_BG
dc.subjectdebt crisisbg_BG
dc.titleАНАЛИЗ НА РАЗЛИЧИЯТА В ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВИ ОТ ЕС ПРЕДИ И СЛЕД ДЪЛГОВАТА КРИЗАbg_BG
dc.title.alternativeANALYSIS OF DIFFERENCES IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION – BEFORE AND AFTER THE DEBT CRISISbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record