Show simple item record

dc.contributor.authorВасилева, Петя
dc.contributor.authorVasileva, Petya
dc.date.accessioned2016-05-26T07:05:46Z
dc.date.available2016-05-26T07:05:46Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1914
dc.description.abstractБългария успя да намали бюджетния дефицит, както се изисква по процедурата при прекомерен дефицит, и провежда съществена реформа, чиято цел е, законоустановената възраст за пенсия да бъде увеличена за мъжете и за жените. Въпреки напредъка, постигнат от правителството в изпълнение на неговата програма за реформи, главните предизвикателства пред политиката на страната са останали в общи линии непроменени. Поради постоянното увеличение на безработицата е необходимо по-голямо преориентиране на активната политика по заетостта, за да бъде подобрена пригодността за заетост. Ниските постижения в образованието свидетелстват за наличието на значителни структурни пречки пред осигуряването на качествено образование. Устойчивостта и адекватността на пенсионната система все още не са напълно гарантирани. Качеството на публичните разходи, ефективността на данъчната система и бизнес климатът са под оп- тималните. България в голяма степен е зависима от вноса на енергия и нейният енергиен пазар не функционира пълноценно. Bulgaria has managed to reduce the deficit as required according to the excessive deficit procedure and is carrying out a substantial reform aimed at raising the statutory retirement age for both men and women. Despite the progress made by the Government in fulfilling its reform programme, the main challenges facing the country’s policy have remained largely unchanged. Due to the constant increase in unemployment there should be more active reorientation of the active employment policy in order to improve employability. The low educational achievement shows that the provision of quality education faces significant structural barriers. Sustainability and adequacy of the pension system are still not fully guaranteed. The quality of public expenditure, the tax system efficiency and the business environment are suboptimal. Bulgaria is largely dependent on imported energy and its energy market is not fully operational.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries18;16
dc.subjectразвитие на финансовите пазариbg_BG
dc.subjectинфраструктураbg_BG
dc.subjectмакроикономическа средаbg_BG
dc.subjectвисше образование и обучениеbg_BG
dc.subjectиновацииbg_BG
dc.subjectdevelopment of financial marketsbg_BG
dc.subjectinfrastructurebg_BG
dc.subjectmacroeconomic environmentbg_BG
dc.subjectinnovationbg_BG
dc.titleОБЗОР НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКАbg_BG
dc.title.alternativeMACROECONOMIC STATE OF BULGARIA AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF BULGARIAN ECONOMYbg_BG
dc.typeArticlebg_BG
dcterms.publisherАИ "Ценов"bg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record