Show simple item record

dc.contributor.authorКрумов, Крум
dc.contributor.authorКостова, Силвия
dc.contributor.authorКрумова, Диана
dc.contributor.authorЕфтимова, Ирина
dc.contributor.authorKrumov, Krum
dc.contributor.authorKostova, Silviya
dc.contributor.authorKrumova, Diana
dc.contributor.authorEftimova, Irina
dc.date.accessioned2016-05-26T13:12:29Z
dc.date.available2016-05-26T13:12:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1932
dc.description.abstractЗа да се защитят по най-добрия начин националните и европейските интереси в процеса на усвояването на средствата, е необходимо да се спазват определени критерии като законност, ефективност, икономичност. Тяхното прилагане изисква добро функциониране на счетоводните системи и своевременен вътрешен контрол върху администрирането на европейските фондове и програми. Процесите на усвояване на европейските средства навсякъде в Съюза се съпътстват с опити за измами и злоупотреби. България е единствената страна, в която засега няма осъдени лица за незаконни действия с европейските фондове. Този пропуск не се дължи на липсата на нарушители, а на несъвършенството на отчетността и контролните системи. Те не функционират ефективно, поради което не са в състояние да установят допусканите нарушения или да осигурят убедителни доказателства за тяхното извършване. Вътрешният одит е част от системата за публичен вътрешен финансов контрол, изградена от изпълнителната власт. Неговата цел е да потвърди, че изразходването на националните и европейските публични финанси се извършва в съответствие със законодателството на Република България и директивите на Европейската комисия. Той трябва да осигури опазването на общественото имущество, правилното съставяне и верността на финансовите документи и прилаганата счетоводна политика. To best protect the national and European interests in the process of funds absorption requires complying with certain criteria such as legality, efficiency and economy. Applying them requires good functioning of the accounting systems and timely internal control on the administration of EU funds and programmes. The processes of absorption of EU funds throughout the Union are accompanied by attempts of fraud and abuse. Bulgaria is the only country in which no one has been convicted for illegal actions with European funds so far. This omission is not due to lack of offenders but to the imperfection of accounting and control systems. They do not function effectively, and therefore are unable to identify infringements or provide convincing evidence for them. Internal audit is part of the system of public internal financial control established by the executive authorities. Its purpose is to confirm that the spending of national and European public finances is carried out in accordance with the legislation of the Republic of Bulgaria and the Directives of the EU Council. It must ensure the protection of public property, the proper preparation and correctness of financial documents and the accounting policy applied.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries23;7
dc.subjectвътрешен контролbg_BG
dc.subjectотчетностbg_BG
dc.subjectевропейски средстваbg_BG
dc.subjectinternal controlbg_BG
dc.subjectaccountingbg_BG
dc.subjectEU fundsbg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛbg_BG
dc.title.alternativeOPPORTUNITIES FOR INCREASING THE ABSORPTION OF EU FUNDS THROUGH IMPROVING ACCOUNTING AND INTERNAL CONTROLbg_BG
dc.typeArticlebg_BG
dcterms.publisherАИ "Ценов"bg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record