Show simple item record

dc.contributor.authorДимитров, Пенко
dc.contributor.authorСтойкова, Пепа
dc.contributor.authorКостова, Силвия
dc.contributor.authorАлександрова, Елена
dc.contributor.authorДонкова, Вилияна
dc.contributor.authorDimitrov, Penko
dc.contributor.authorStoykova, Pepa
dc.contributor.authorKostova, Silviya
dc.contributor.authorAleksandrova, Elena
dc.contributor.authorDonkova, Viliyana
dc.date.accessioned2016-05-30T08:36:03Z
dc.date.available2016-05-30T08:36:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1940
dc.description.abstractВ настоящата студия се анализира цялостно и задълбочено правният режим на облагане доходите на физическите лица конкретно от стопанска дейност, съдържащ се в ЗДДФЛ, както и в съответните правни норми на ЗКПО, касаещи облагането на доходите на физическите лица от дейност като еднолични търговци. Целта е да се разгледат приложните аспекти на разпоредбите на ЗДДФЛ през призмата на икономическото развитие у нас, като се характеризират дискусионни въпроси и се предложат възможности за усъвършенстване на процесуалните и материалните правни норми при облагане доходите от стопанска дейност. Обект на изследване е облагането на доходите на физическите лица от стопанска дейност съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Предмет на изследването са правният режим и организационни проблеми, които могат да се идентифицират при възникването, изменението и прекратяването на данъчните правни отношения във връзка с облагане доходите на физическите лица от стопанска дейност. Изследователската теза, която се защитава, е, че усъвършенства- нето на нормативната уредба и на организационните аспекти на контрола при облагане доходите на физическите лица от стопанска дейност допринася както за повишаване събираемостта на данъците, за редуциране на отклонението от данъчно облагане, така и за повишаване на финансовия стабилитет на стопанските субекти. The present study provides a thorough and in-depth analysis of the legal regime of the taxation of natural persons’ income – in particular, derived from an economic activity, as contained in the Law on the taxation of natural persons and in the relevant provisions of the Law on corporate taxation concerning the taxation of natural persons’ income resulting from a commercial activity as sole traders. This study aims at considering the application in practice of the Law on the taxation of natural persons through the prism of economic development in our country, by raising certain points for discussion and suggesting possible improvements of the substantive and procedural legal rules for the taxation of income derived from an economic activity. The object of the analysis is the taxation of natural persons’ income derived from an economic activity in accordance with the provisions of the Law on the taxation of natural persons. The subject of this study is the legal regime and organisational issues which may arise in the context of the creation, modification and closure of fiscal legal relations in terms of the taxation of natural persons’ income derived from an economic activity. The research thesis which will be defended herein is that the improvement of the legal regime and the organisational aspects of the control of the taxation of natural persons’ income derived from an economic activity contribute to the increase in tax collectibility, the reduction in tax avoidance and the increase in the financial stability of economic actors.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries23;11
dc.subjectданъкbg_BG
dc.subjectедноличен търговецbg_BG
dc.subjectданъчни правни отношенияbg_BG
dc.subjecttaxbg_BG
dc.subjectsole traderbg_BG
dc.subjectfiscal legal relationsbg_BG
dc.titleПРАВНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ ПРИ ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТbg_BG
dc.title.alternativeLEGAL AND ORGANISATIONAL ASPECTS IN TERMS OF THE TAXATION OF NATURAL PERSONS’ INCOME DERIVED FROM AN ECONOMIC ACTIVITYbg_BG
dc.typeArticlebg_BG
dcterms.publisherАИ "Ценов"bg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record