Show simple item record

dc.contributor.authorИванов, Георги
dc.contributor.authorТананеев, Емилиян
dc.contributor.authorКрумов, Крум
dc.contributor.authorКолева, Росица
dc.contributor.authorСтойкова, Пепа
dc.contributor.authorКостова, Силвия
dc.contributor.authorЦветкова, Надежда
dc.contributor.authorГанчева, Зорница
dc.contributor.authorАнтов, Момчил
dc.contributor.authorКушева, Галя
dc.contributor.authorИванова, Дияна
dc.contributor.authorКулчев, Красимир
dc.contributor.authorЖелев, Жельо
dc.contributor.authorСтанева, Ивелина
dc.contributor.authorЕфтимова, Ирина
dc.contributor.authorIvanov, Georgi
dc.contributor.authorTananeev, Emiliyan
dc.contributor.authorKrumov, Krum
dc.contributor.authorKoleva, Rositsa
dc.contributor.authorStoykova, Pepa
dc.contributor.authorKostova, Silviya
dc.contributor.authorTsvetkova, Nadezhda
dc.contributor.authorGancheva, Zornitsa
dc.contributor.authorAntov, Momchil
dc.contributor.authorKusheva, Galya
dc.contributor.authorIvanova, Diyana
dc.contributor.authorKulchev, Krasimir
dc.contributor.authorZhelev, Zhelyo
dc.contributor.authorStaneva, Ivelina
dc.contributor.authorEftimova, Irina
dc.date.accessioned2016-05-30T08:50:16Z
dc.date.available2016-05-30T08:50:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1941
dc.description.abstractСъвременното развитие на информационните технологии оказва съществе- но влияние върху начините за преподаване, обучение и комуникация. В процеса на глобализация на висшето образование, образователните институции се стремят да утвърждават своите позиции, за да са конкурентоспособни. Този процес неизменно е съпътстван от използване на нови форми и средства за обучение. В разработката е извършено изследване на съвременните методи за преподаване чрез внедряване на дигитални платформи. Проучени са изискванията на практиката за ключовите компетенции, които трябва да притежават специалистите по контрол и анализ. Представени са етапите на конструиране, апробиране и усъвършенстване на уеббазираната интерактивна платформа Moodle. The development of modern information technologies has a significant impact on teaching, learning and communication. Within the process of globalization of higher education, educational institutions strive to improve their positions in the global educational environment in order to remain competitive. This process invariably includes implementation of new educational forms and methods. The current study reviews the modern teaching methods based on learning management systems. It includes an analysis of the key competences required from the specialists in the field of control and analysis and presents the stages of development, approbation and enhancement of the web-based learning management system Moodle.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries23;20
dc.subjecteлектронно обучениеbg_BG
dc.subjectинтерактивни моделиbg_BG
dc.subjectключови компетенцииbg_BG
dc.subjectе-learningbg_BG
dc.subjectinteractive modelsbg_BG
dc.subjectkey competencesbg_BG
dc.titleПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИbg_BG
dc.title.alternativeIMPROVING THE COMPETITIVENES OF TRAINING IN CONTROL AND ANALYSIS THROUGH INTERACTIVE MODELSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG
dcterms.publisherАИ "Ценов"bg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record