Show simple item record

dc.contributor.authorНиколова, Марина
dc.contributor.authorЛинкова, Маруся
dc.contributor.authorКръстева, Илияна
dc.contributor.authorNikolova, Marina
dc.contributor.authorLinkova, Marusya
dc.contributor.authorKrasteva, Iliyana
dc.date.accessioned2016-05-30T08:53:43Z
dc.date.available2016-05-30T08:53:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1942
dc.description.abstractНастоящото проучване се основава на тезата, че интегрираното производство е селскостопанска система за производство, преработка и реализация на храни, която оптимизира използването на ресурсите и естествените механизми за регулиране, гарантирайки жизнеспособност и устойчивост на селското стопанство в дългосрочен план. Във връзка с това e изведена основната изследователска цел: изследване на възможностите за развитие и проблемите при практикуване на растениевъдно интегрирано производство, както и перспективите за устойчиво развитие на агросектора. Конкретните задачи са свързани с разкриване на икономическите, екологичните и социалните предимства на интегрираното производство; идентифициране на неговите проблеми; оценка на готовността на икономическите субекти за устойчиво интегрирано производство и очертаване възможностите за координация и взаимодействие при развитието му в селските райони. Резултатите от осъществяването на изследването са: извеждане на подходи за намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората, стабилността на агроекосистемите и замърсяването на околната среда чрез дългосрочно устойчиво развитие на агробизнеса и повишаване жизнеспособността на селската икономика; изготвяне на алтернативен модел за устойчиво развитие на земеделието на основата на интегрираното производство на растения и растителни продукти; извеждане на предимствата и предизвикателствата като възможност за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси. The study is based on the thesis that integrated production is a system for agricultural production, processing and realization of food, which optimizes the use of resources and natural regulation mechanisms, ensuring viability and sustainability of agriculture in the long term. In this regard the main research objective is deduced: studying the opportunities for development and the problems in practising plantgrowing integrated production, as well as the prospects for sustainable development of the agricultural sector. The specific tasks are related to disclosing the economic, ecological and social benefits of integrated production; identifying its problems, assessing the readiness of economic subjects for sustainable integrated production and outlining possibilities for coordination and interaction in its development in the rural areas. The results of the study are: working out approaches to reduce the risks and impact of pesticide use on human health, stability of agrarian-ecosystems and environmental pollution, through long-term sustainable development of agricultural business and increasing the viability of the rural economy; preparation of an alternative model for sustainable agricultural development based on the integrated production of plants and plant products; displaying the advantages and challenges as an opportunity for manufacturing high added-value products while managing sustainably the natural resources.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries23;12
dc.subjectагробизнесbg_BG
dc.subjectустойчиво развитиеbg_BG
dc.subjectбиопроизводствоbg_BG
dc.subjectagricultural businessbg_BG
dc.subjectsustainable developmentbg_BG
dc.subjectorganic productionbg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМИ НА ИНТЕГРИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО В АГРОСЕКТОРАbg_BG
dc.title.alternativeOPPORTUNITIES AND PROBLEMS OF INTEGRATED PRODUCTION IN THE AGRICULTURAL SECTORbg_BG
dc.typeArticlebg_BG
dcterms.publisherАИ "Ценов"bg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record